งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "New Frontier in Anesthesia for Better Care"

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "New Frontier in Anesthesia for Better Care" ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม

 

2566 ณ ห้องวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในรูปแบบ Hybrid Conference สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบ onsite จะได้รับหนังสือประกอบการประชุม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Perioperative management of patients with cardiac implantable electric devices (CIEDs), Mechanical ventilation in acute brain injury patients, Anesthetic management for aesthetic theater, Sustainable anesthesia, Anesthesia and cancer

 

          ผู้สนใจสามารถสมัครโดย Scan QR Code สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับหน่วยกิต CME และสำหรับพยาบาลผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับหน่วยกิต CNAEU อัตราค่าลงทะเบียน onsite (ก่อน 31 สิงหาคม 2566) 2,500 บาท online 1,500 บาท Airway workshop 500 บาท (รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน) และ POCUS workshop 1,000 บาท (รับไม่เกิน 18 ท่าน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451147