การประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์การแพทย์กาญจนาฯ ครั้งที่ 12

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Team Work Makes Dream Work เพราะทุกคนคือคนสำคัญของทีม” ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รูปแบบการประชุม Hybrid โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีอภิปรายทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ทบทวนปรับปรุงความรู้ ความก้าวหน้าทางการรักษา ตลอดจนมีเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference/main/12  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 ซึ่งจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (หน่วยกิต) ด้วย อาทิ แพทย์ CME พยาบาล CNEU นักกายภาพบำบัด PTCEU และ นักเทคนิคการแพทย์ CMTE โดยเปิดรับ Abstract ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ (Proceeding Online)

อัตราค่าลงทะเบียน Onsite Early bird 800 บาท (ภายใน 31 มกราคม 2567) รอบปกติ 1,000 บาท Online 600 บาท ผู้ส่งผลงานนำเสนอ 800 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวนิดา โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 6442 E-mail: gjra@mahidol.ac.th