การรักษา Neuropathic pain ด้วย Oxycodone

การรักษา Neuropathic pain ด้วย Oxycodone

นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

Neuropathic pain เป็นอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาททั้งส่วนปลาย ส่วนกลาง ตัวอย่างของ neuropathic pain ที่พบได้บ่อย ได้แก่ diabetic neuropathy, post-herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, phantom limb, complex regional pain syndrome (CRPS), neuropathic cancer pain, fibromyalgia และ extensive scar pain เป็นต้น

Neuropathic pain จะมีอาการปวดแบบปวดแสบปวดร้อน (burning pain), ปวดแปลบ (lancinating pain), ปวดตุ้บ ๆ (throbbing pain) และการปวดเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น peripheral nociceptor

Oxycodone เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่น เป็นสารสังเคราะห์จาก Thebaine ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับ codeine ที่ใช้เป็นยาแก้ไอ ฤทธิ์แก้ไอของ oxycodone จะแรงกว่า codeine 7-12 เท่า และมีฤทธิ์แก้ปวด 0.3-2.2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ morphine ส่วนใหญ่ oxycodone จะใช้แก้ปวดในกรณีที่เป็นการปวดรุนแรงจากการทำฟัน การผ่าตัด โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โดยที่มีฤทธิ์สงบ ระงับ และแก้ไอด้วย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เคลิ้มฝัน เคลิบเคลิ้ม เบาสบาย ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้อาการเจ็บปวดของผู้ป่วยดีขึ้น

จากการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ผู้ป่วยที่ได้ oxycodone เพียงชนิดเดียวบรรเทาอาการปวดรุนแรงได้ในผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังและปวดกล้ามเนื้อ พบ 3 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 254 คน ได้รับ oxycodone ควบคุมอาการปวด โดยปรับขนาดในช่วง 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับ oxycodone เพียงชนิดเดียวบรรเทาอาการปวด neuropathic pain ได้ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยเฉพาะแผลเบาหวาน หรืออาการปวดหลังติดเชื้องูสวัด

กล่าวโดยสรุป แม้ยา oxycodone เป็นยาแก้ปวดที่รุนแรง การรักษาอาการปวด neuropathic pain ด้วยยา oxycodone เพียงชนิดเดียวให้ผลการรักษา neuropathic pain ไม่ดี