Dalteparin vs Unfractionated Heparin ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำผู้ป่วยวิกฤติ

Dalteparin vs Unfractionated Heparin ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำผู้ป่วยวิกฤติ

JAMA. Published online November 1, 2014.

บทความเรื่อง Cost-effectiveness of Dalteparin vs Unfractionated Heparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Critically Ill Patients รายงานว่า ภาวะ venous thromboembolism (VTE) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของการเจ็บป่วยฉับพลัน ทำให้การป้องกัน VTE เป็นหนึ่งในภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ข้อมูลจากการศึกษาแบบ multicenter blinded, randomized trial ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการป้องกันด้วย unfractionated heparin (UFH) และ dalteparin ซึ่งเป็น low-molecular-weight heparin (LMWH) ไม่พบความแตกต่างด้านจุดยุติปฐมภูมิของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก แต่พบอัตราที่ลดลงของ pulmonary embolus และ thrombocytopenia จาก heparin ในผู้ป่วยผ่าตัดในภาวะวิกฤติซึ่งได้รับ dalteparin

นักวิจัยเปรียบเทียบความคุ้มค่าของ LMWH และ UFH สำหรับป้องกัน VTE ในผู้ป่วยวิกฤติในการศึกษา Prophylaxis for Thromboembolism in Critical Care Randomized Trial (พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ถึงมิถุนายน ค.ศ. 2010) โดยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากมุมมองของผู้จ่ายเงินและระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล ลักษณะที่พื้นฐานและความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ในหอผู้ป่วยวิกฤติและในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในผู้ป่วย 2,344 คนจากโรงพยาบาล 23 แห่งใน 5 ประเทศ และประยุกต์ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อประเมินการใช้ทรัพยากรและผลลัพธ์ของผู้ป่วยทั้งหมด

ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ ความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นของ LMWH เทียบกับ UFH ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล และ sensitivity analyses ในแต่ละพิสัยของค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อผู้ป่วยเท่ากับ 39,508 ดอลลาร์ (interquartile range [IQR] 24,676-71,431 ดอลลาร์) สำหรับผู้ป่วย 1,862 คนซึ่งได้รับ LMWH เทียบกับ 40,805 ดอลลาร์ (IQR 24,393-76,139 ดอลลาร์) สำหรับ 1,862 คนที่ได้รับUFH (incremental cost -1,297 ดอลลาร์ [IQR -4,398 ถึง 1,404 ดอลลาร์]; p = 0.41) จาก 78% ของการจำลองสถานการณ์พบว่า การป้องกันด้วย LMWH มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด  และจาก sensitivity analyses พบว่า การป้องกันด้วย LMWH ยังคงมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดทั้งในระบบบริการสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ทั้งนี้ไม่พบ threshold ที่การลดราคา UFH จะสนับสนุนการป้องกันด้วย UFH

ผลลัพธ์จากมุมมองของผู้จ่ายเงินชี้ว่า การใช้ LMWH dalteparin สำหรับป้องกัน VTE สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดในภาวะวิกฤติมีประสิทธิภาพดีกว่าและมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ UFH โดยเป็นผลจากอัตราที่ต่ำกว่าของ pulmonary embolus และ thrombocytopenia จาก heparin ตลอดจนการใช้ทรัพยากรโดยรวมที่ต่ำกว่า