การแปรผันทางพันธุกรรมจาก LDL-C กับ Aortic Valve Calcium และ Incident Aortic Stenosis

การแปรผันทางพันธุกรรมจาก LDL-C กับ Aortic Valve Calcium และ Incident Aortic Stenosis

JAMA. 2014;312(17):1764-1771.

บทความเรื่อง Association of Low-Density Lipoprotein Cholesterol-Related Genetic Variants with Aortic Valve Calcium and Incident Aortic Stenosis รายงานว่า ระดับ low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) ในพลาสมาสัมพันธ์กับ aortic stenosis จากการศึกษาแบบ observational studies ขณะที่การศึกษาแบบ randomized trials ด้วยยาลดคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจไม่พบว่าสามารถลดการลุกลามของโรคได้

นักวิจัยประเมินความสอดคล้องของข้อมูลด้านพันธุกรรมกับความสัมพันธ์ระหว่าง LDL-C, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) หรือ triglycerides (TG) และโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน genetic risk scores (GRSs) ถ่วงน้ำหนักจาก single-nucleotide polymorphisms ในงานวิจัยที่ศึกษา plasma lipids กับโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติก นักวิจัยรวบรวม cohorts ที่เข้าร่วมใน CHARGE consortium (n = 6,942) ได้แก่ Framingham Heart Study (cohort inception to last follow-up: 1971-2013; n = 1,295), Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (2000-2012; n = 2,527), Age Gene/Environment Study-Reykjavik (2000-2012; n = 3,120) และ Malmö Diet and Cancer Study (MDCS 1991-2010; n = 28,461)    ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ aortic valve calcium ประเมินจาก CT ใน CHARGE และ incident aortic stenosis ใน MDCS

ความชุกของ aortic valve calcium ในทั้ง 3 cohorts เท่ากับ 32% (n = 2,245) ในงานวิจัย MDCS พบว่า aortic stenosis เกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่าง 17 คนต่อ 1,000 คน (n = 473) และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนื่องจาก aortic stenosis เกิดขึ้นใน 7 คนต่อ 1,000 คน (n = 205) จากมัธยฐานการติดตาม 16.1 ปี และ plasma LDL-C สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ aortic stenosis (hazard ratio [HR] per mmol/L 1.28; 95% CI 1.04-1.57; p = 0.02; aortic stenosis incidence: 1.3% และ2.4% ใน LDL-C quartiles ต่ำสุดและสูงสุด) แต่ไม่รวมถึง HDL-C หรือ TG คะแนน LDL-C GRS สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเกิด aortic valve calcium ใน CHARGE (odds ratio [OR] per GRS increment 1.38; 95% CI 1.09-1.74; p = 0.007) และ incident aortic stenosis ใน MDCS (HR per GRS increment 2.78; 95% CI 1.22-6.37; p = 0.02; aortic stenosis incidence: 1.9% และ 2.6% ใน GRS quartiles ต่ำสุดและสูงสุด) แต่ไม่รวมถึงคะแนน HDL-C หรือ TG GRS จาก sensitivity analyses ที่ตัดความแปรผันที่สัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำคัญกับ HDL-C หรือ TG พบว่า คะแนน LDL-C GRS ยังคงสัมพันธ์กับ aortic valve calcium (p = 0.03) และ aortic stenosis (p = 0.009)  และใน instrumental variable analysis พบว่า LDL-C สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อ incident aortic stenosis (HR per mmol/L 1.51; 95% CI 1.07-2.14; p = 0.02)

ข้อมูลจากการศึกษาชี้ว่า ความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อ LDL-C ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการเกิด aortic valve calcium และ incidence of aortic stenosis โดยมีหลักฐานสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่าง LDL-C และโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติก และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการแทรกแซงเพื่อลด LDL-C โดยเร็วจะช่วยป้องกันโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกได้หรือไม่