ลด Etanercept ในผู้ป่วยรูมาตอยด์ระยะแรกที่โรคสงบ

ลด Etanercept ในผู้ป่วยรูมาตอยด์ระยะแรกที่โรคสงบ

N Engl J Med 2014;371:1781-1792.

            บทความเรื่อง Sustained Remission with Etanercept Tapering in Early Rheumatoid Arthritis รายงานผลการศึกษาการลดและหยุดยาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ซึ่งมีโรคสงบจากการรักษาด้วย etanercept ร่วมกับ methotrexate

            ผู้ป่วยซึ่งมีโรคระยะแรกและไม่เคยได้รับ methotrexate หรือ biologic therapy ได้รับ 50กรัมของ etanercept ร่วมกับ methotrexate สัปดาห์ละครั้งเป็นระยะ 52 สัปดาห์ (open-label phase) และสุ่มให้ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองที่ 39 และ 52 สัปดาห์ได้รับ 25กรัมของ etanercept ร่วมกับ methotrexate (combination-therapy group) หรือได้รับ methotrexate อย่างเดียว หรือได้รับยาหลอกเป็นระยะเวลา 39 สัปดาห์ (double-blind phase) ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองที่ 39 สัปดาห์ของ double-blind phase ได้หยุดการรักษาทั้งหมดและติดตามถึง 65 สัปดาห์ (treatment-withdrawal phase) จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีโรคสงบต่อเนื่องในช่วง double-blind phase

            จากผู้ป่วยที่รวบรวม 306 คน มีผู้ป่วย 193 คนได้รับการสุ่มในช่วง double-blind phase และมีผู้ป่วย 131 คนที่สามารถเข้าสู่ treatment-withdrawal phase ผู้ป่วยในกลุ่ม combination-therapy group มีสัดส่วนผู้ที่ได้จุดยุติปฐมภูมิมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ methotrexate อย่างเดียวหรือกลุ่มที่ได้ยาหลอก (40 คนจาก 63 คน [63%] vs. 26 คนจาก 65 คน [40%] และ 15 คนจาก 65 คน [23%]; p = 0.009 สำหรับ combination therapy vs. methotrexate อย่างเดียว; p < 0.001 สำหรับ combination therapy vs. ยาหลอก) ที่ 65 สัปดาห์พบว่า ผู้ป่วย 28 คน (44%) ซึ่งได้รับ combination therapy, 19 คน (29%) ซึ่งได้รับ methotrexate อย่างเดียว และ 15 คน (23%) ซึ่งได้รับยาหลอกมีโรคสงบ (p = 0.10 สำหรับ combination therapy vs. methotrexate อย่างเดียว; p = 0.02 สำหรับ combination therapy vs. ยาหลอก; p = 0.55 สำหรับ methotrexate อย่างเดียว vs. ยาหลอก) จากการศึกษาไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญด้าน radiographic progression ของตัวโรค เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงมีรายงานในผู้ป่วย 3 คน (5%) ในกลุ่ม combination-therapy group, 2 คน (3%) ในกลุ่มที่ได้รับ methotrexate อย่างเดียว และ 2 คน (3%) ในกลุ่มยาหลอก

            ผลการศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะแรกที่มีโรคสงบจากการรักษาด้วย etanercept ร่วมกับ methotrexate ขนาดสูงสุดพบว่า การรักษาต่อด้วยยาทั้ง 2 ตัวโดยลดขนาดยาลงช่วยควบคุมโรคได้ดีกว่าการเปลี่ยนมารักษาด้วย methotrexate อย่างเดียวหรือยาหลอก อย่างไรก็ดี ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญด้าน radiographic progression