Simvastatin ใน Acute Respiratory Distress Syndrome

Simvastatin ใน Acute Respiratory Distress Syndrome

N Engl J Med 2014;371:1695-1703.

บทความเรื่อง Simvastatin in the Acute Respiratory Distress Syndrome รายงานว่า ผลการศึกษาในสัตว์ทดลองและจากการศึกษา phase 2 ในคนเสนอแนะว่า statins อาจมีประโยชน์ในการรักษา acute respiratory distress syndrome (ARDS) โดยการศึกษานี้ได้ทดสอบสมมติฐานว่าการรักษาด้วย simvastatin อาจช่วยให้ผู้ป่วย ARDS มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น

นักวิจัยศึกษาแบบ multicenter, double-blind clinical trial โดยสุ่มให้ผู้ป่วยที่มีอาการของ ARDS ภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับ simvastatin 80 มิลลิกรัมทางสายยางหรือยาหลอกวันละครั้ง สูงสุด 28 วัน ผลลัพธ์หลักได้แก่ จำนวนวันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึง 28 วัน  และผลลัพธ์รอง ได้แก่ จำนวนวันที่ไม่เกิด non-pulmonary organ failure จนถึง 28 วัน การเสียชีวิตที่ 28 วัน และความปลอดภัย     

การศึกษารวบรวมผู้ป่วย 540 คน โดย 259 คนได้รับ simvastatin และ 281 คนได้รับยาหลอก ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีความเทียบเคียงกันด้านตัวแปรทางประชากรศาสตร์และตัวแปรทางสรีรวิทยา จากการศึกษาไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างทั้ง 2 กลุ่มในด้านค่าเฉลี่ย (± SD) ของวันที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (12.6 ± 9.9 จาก simvastatin และ 11.5 ± 10.4 จากยาหลอก; p = 0.21) หรือวันที่ไม่เกิด non-pulmonary organ failure (19.4 ± 11.1 และ 17.8 ± 11.7 ตามลำดับ; p = 0.11) หรือการเสียชีวิตที่ 28 วัน (22.0% และ 26.8% ตามลำดับ; p = 0.23) และไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญด้านอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอันมีสาเหตุมาจากยาที่ศึกษา

การรักษาด้วย simvastatin มีความปลอดภัยและสัมพันธ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต่ำ อย่างไรก็ดี การรักษานี้ไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วย ARDS มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น