การควบคุมน้ำตาลและการเสียชีวิตในเบาหวานชนิดที่ 1

การควบคุมน้ำตาลและการเสียชีวิตในเบาหวานชนิดที่ 1

N Engl J Med 2014;371:1972-1982.

บทความเรื่อง Glycemic Control and Excess Mortality in Type 1 Diabetes รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สูงกว่าต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และค่าน้ำตาลที่ระดับต่าง ๆ นักวิจัยได้ศึกษาแบบ observational study จากข้อมูลทะเบียนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่สูงกว่าต่อการเสียชีวิตตามระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชาวสวีเดน

นักวิจัยศึกษาจากผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งมีข้อมูลในทะเบียน Swedish National Diabetes Register หลังวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1998 โดยสุ่มกลุ่มควบคุม 5 คนต่อผู้ป่วย 1 คน เทียบเคียงตามอายุ เพศ และชุมชน และติดตามผู้ป่วยและกลุ่มควบคุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2011 จากทะเบียน Swedish Register for Cause-Specific Mortality

ค่าเฉลี่ยอายุของผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มควบคุมที่พื้นฐานเท่ากับ 35.8 ปี และ 35.7 ปี และ 45.1% ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้หญิง การติดตามในกลุ่มโรคเบาหวานและกลุ่มควบคุมมีระยะเฉลี่ย 8.0 และ 8.3 ปี โดยรวมพบผู้ป่วยเสียชีวิต 2,701 คน จาก 33,915 คน (8.0%) เทียบกับกลุ่มควบคุม 4,835 คน จาก 169,2459 คน (2.9%) (adjusted hazard ratio 3.52; 95% confidence interval [CI] 3.06-4.04) และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่ากับ 2.7% และ 0.9% (adjusted hazard ratio 4.60; 95% CI 3.47-6.10) ค่า hazard ratios ปรับพหุตัวแปรสำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุตามระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานเทียบกับกลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.36 (95% CI 1.97-2.83) สำหรับค่าน้ำตาลเท่ากับ 6.9% หรือต่ำกว่า (≤ 52 mmol per mole), 2.38 (95% CI 2.02-2.80) สำหรับค่าน้ำตาลเท่ากับ 7.0-7.8% (53-62 mmol per mole), 3.11 (95% CI 2.66-3.62) สำหรับค่าน้ำตาลเท่ากับ 7.9-8.7% (63-72 mmol per mole), 3.65 (95% CI 3.11-4.30) สำหรับค่าน้ำตาลเท่ากับ 8.8-9.6% (73-82 mmol per mole) และ 8.51 (95% CI 7.24-10.01) สำหรับค่าน้ำตาลเท่ากับ 9.7% หรือสูงกว่า (≥ 83 mmol per mole) โดยค่า hazard ratios สำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่ากับ 2.92 (95% CI 2.07-4.13), 3.39 (95% CI 2.49-4.61), 4.44 (95% CI 3.32-5.96), 5.35 (95% CI 3.94-7.26) และ 10.46 (95% CI 7.62-14.37)

ข้อมูลจากการศึกษาชี้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และมีค่าน้ำตาลเท่ากับ 6.9% หรือต่ำกว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม