ความแตกต่างทางเพศต่อความเสี่ยงตลอดชีวิต และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรก

ความต่างทางเพศต่อความเสี่ยงตลอดชีวิต และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรก

BMJ 2014;349:g5992.

บทความเรื่อง Sex Differences in Lifetime Risk and First Manifestation of Cardiovascular Disease: Prospective Population Based Cohort Study รายงานข้อมูลจากการศึกษาแบบ prospective population based cohort study เพื่อประเมินความต่างของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นครั้งแรกระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในเนเธอร์แลนด์จำนวน 8,419 คน (60.9% เป็นผู้หญิง) ซึ่งมีอายุ ≥ 55 ปี และปลอดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พื้นฐาน

มาตรวัดผลลัพธ์ ได้แก่ การตรวจพบโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นครั้งแรก (กล้ามเนื้อหัวใจตาย การเปิดหลอดเลือดหัวใจ และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ), โรคหลอดเลือดสมอง (สโตรค หลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว และการเปิดหลอดเลือดคาโรติด), หัวใจล้มเหลว หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น หรือการเสียชีวิตที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และคำนวณความเสี่ยงตลอดชีวิตต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเกิดโรคครั้งแรกโดยปรับตามการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น

ระหว่างการติดตามสูงสุด 20.1 ปี พบกลุ่มตัวอย่าง 2,888 คนเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจ 826 คน, โรคหลอดเลือดสมอง 1,198 คน, โรคหัวใจล้มเหลว 762 คน และเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น 102 คน) ที่อายุ 55 ปี พบว่าความเสี่ยงตลอดชีวิตต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมเท่ากับ 67.1% (95% CI 64.7-69.5%) สำหรับผู้ชาย และ 66.4% (64.2-68.7%) สำหรับผู้หญิง ความเสี่ยงตลอดชีวิตสำหรับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรกในผู้ชายเท่ากับ 27.2% (24.1-30.3%) สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ, 22.8% (20.4-25.1%) สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง, 14.9% (13.3-16.6%) สำหรับโรคหัวใจล้มเหลว และ 2.3% (1.6-2.9%) สำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น โดยผลลัพธ์ในผู้หญิงเท่ากับ 16.9% (13.5-20.4%), 29.8% (27.7-31.9%), 17.5% (15.9-19.2%) และ 2.1% (1.6-2.7%) ตามลำดับ ความต่างด้านจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตในผู้หญิงเทียบกับผู้ชาย (per 1,000) เท่ากับ -7 สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกโรค, -102 สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ, 70 สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง, 26 สำหรับโรคหัวใจล้มเหลว และ -1 สำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น โดยทั้งหมดเกิดขึ้นที่อายุมากกว่าในผู้หญิง ผลลัพธ์มีรูปแบบใกล้เคียงกันเมื่อวิเคราะห์เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็ง แต่ absolute risk differences ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอ่อนลงสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจและสโตรค

ที่อายุ 55 ปี พบว่าแม้ผู้ชายและผู้หญิงมีความเสี่ยงตลอดชีวิตต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความต่างที่เห็นได้ชัดด้านการเกิดโรคครั้งแรก โดยผู้ชายมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นครั้งแรก ขณะที่ผู้หญิงมีแนวโน้มจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจล้มเหลวเป็นครั้งแรก และมักเกิดขึ้นที่อายุมากกว่า