คะแนน Apgar และความเสี่ยงเสียชีวิตในทารก

คะแนน Apgar และความเสี่ยงเสียชีวิตในทารก

Lancet. 2014;384(9959):1749-1755.

บทความเรื่อง Apgar Score and the Risk of Cause-Specific Infant Mortality: A Population-Based Cohort Study รายงานว่า คะแนน Apgar ได้ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกในฐานะดัชนีประเมินสภาวะของทารกแรกเกิดมากว่า 60 ปี แต่จากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการดูแลรักษาทารกในปัจจุบันทำให้คะแนน Apgar มีบทบาทไม่ชัดเจน

นักวิจัยศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Apgar ที่ 5 นาที และความเสี่ยงการเสียชีวิตหลังคลอดและในวัยทารกจำแนกตามสาเหตุ โดยเชื่อมโยงข้อมูลการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและการเสียชีวิตสำหรับการคลอดทั้งหมดในสกอตแลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1992-2010 และวิเคราะห์เฉพาะการคลอดเดี่ยวซึ่งทารกคลอดมีชีวิต แม่มีอายุมากกว่า 10 ปี และมีอายุครรภ์ขณะคลอดระหว่าง 22-24 สัปดาห์ และตัดการเสียชีวิตเนื่องจากความพิการแต่กำเนิดหรือ isoimmunisation ออก การคำนวณ relative risks (RRs) ของการเสียชีวิตหลังคลอดและช่วงวัยทารกของทารกแรกเกิดที่มีคะแนนระดับต่ำ (0-3) และปานกลาง (4-6) ที่ 5 นาทีเทียบกับทารกที่มีคะแนนปกติ (7-10) ประเมินจาก binomial log-linear modelling ซึ่งปรับปัจจัยรบกวน การวิเคราะห์แบ่งตามอายุครรภ์ขณะคลอดเนื่องจากเป็นตัวแปรมีอิทธิพลที่มีนัยสำคัญ

มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการคลอดมีชีวิต 1,029,207 ราย ในทุกช่วงอายุครรภ์พบว่า คะแนน Apgar ระดับต่ำที่ 5 นาทีสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการเสียชีวิตหลังคลอดและในวัยทารก แต่ความหนักแน่นของความสัมพันธ์ (adjusted RR, 95% CI referent to Apgar 7-10) มีระดับสูงสุดที่การคลอดครบกำหนด (p < 0.0001) คะแนน Apgar ที่ต่ำ (0-3) สัมพันธ์กับ adjusted RR ที่เท่ากับ 359.4 (95% CI 277.3-465.9) สำหรับการเสียชีวิตหลังคลอดในช่วงแรก, 30.5 (18.0-51.6) สำหรับการเสียชีวิตหลังคลอดในช่วงหลัง และ 50.2 (42.8-59.0) สำหรับการเสียชีวิตในวัยทารก และพบความสัมพันธ์แบบเดียวกันแต่มีความหนักแน่นต่ำกว่าจากคะแนน Apgar ระดับปานกลาง (4-6) ความสัมพันธ์ที่เห็นชัดที่สุด ได้แก่ การเสียชีวิตจากภาวะ anoxiaและคะแนน Apgar ที่ต่ำ (0-3) สำหรับทารกคลอดครบกำหนด (RR 961.7, 95% CI 681.3-1,357.5) และคลอดก่อนกำหนด (141.7, 90.1-222.8) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Apgar ที่ 5 นาที และความเสี่ยงการเสียชีวิตฉับพลันในทุกช่วงอายุครรภ์ (RR 0.6, 95% CI 0.1-4.6 at term; 1.2, 0.3-4.8 at preterm)

คะแนน Apgar ที่ต่ำที่ 5 นาทีสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงการเสียชีวิตหลังคลอดและในช่วงวัยทารก ข้อมูลนี้สนับสนุนว่า คะแนน Apgar ยังคงมีประโยชน์ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน