เทียบ Unfractionated Heparin และ Bivalirudin ใน Primary Percutaneous Coronary Intervention

เทียบ Unfractionated Heparin และ Bivalirudin ใน Primary Percutaneous Coronary Intervention

Lancet. 2014;384(9957):1849-1858.

บทความเรื่อง Unfractionated Heparin versus Bivalirudin in Primary Percutaneous Coronary Intervention (HEAT-PPCI): An Open-Label, Single Centre, Randomised Controlled Trial รายงานว่า การรักษาด้วย bivalirudin และ glycoprotein (GP) IIb/IIIa inhibitor agents เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันใน primary percutaneous coronary intervention (PPCI) นักวิจัยจึงได้เปรียบเทียบการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดด้วย bivalirudin หรือ unfractionated heparin ระหว่าง PPCI

นักวิจัยศึกษาแบบ open-label, randomised controlled trial ในผู้ใหญ่ที่ตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดสำหรับ PPCI ที่โรงพยาบาล Liverpool Heart and Chest Hospital โดยก่อนตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดได้สุ่มให้ผู้ป่วย (1:1 แบ่งตามอายุ [< 75 ปี vs. ≥ 75 ปี] และภาวะช็อกเหตุหัวใจ [มี vs. ไม่มี]) ให้ได้รับ heparin (70 U/kg) หรือ bivalirudin (bolus 0.75 mg/kg; infusion 1.75 mg/kg per h) และติดตามถึง 28 วัน ผลลัพธ์หลักด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลรวมของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ หรือ unplanned target lesion revascularization ผลลัพธ์หลักด้านความปลอดภัย ได้แก่ อุบัติการณ์ของเลือดออกรุนแรง (type 3-5 ตาม Bleeding Academic Research Consortium definitions)

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 มีผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดฉุกเฉินได้รับการสุ่ม 1,829 คน จาก 1,917 คน โดยวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายจากข้อมูลผู้ป่วย 1,812 คน ผู้ป่วย 751 คน (83%) จาก 905 คนในกลุ่ม bivalirudin และ 740 คน (82%) จาก 907 คนในกลุ่ม heparin ได้ทำ percutaneous coronary intervention อัตราของการใช้ GP IIb/IIIa inhibitor ใกล้เคียงกันในทั้งสองกลุ่ม (122 คน [13%] ในกลุ่ม bivalirudin และ 140 คน [15%] ในกลุ่ม heparin) ผลลัพธ์หลักด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้นในผู้ป่วย 79 คน (8.7%) จาก 905 คนในกลุ่ม bivalirudin และ 52 คน (5.7%) จาก 907 คนในกลุ่ม heparin (absolute risk difference 3.0%; relative risk [RR] 1.52, 95% CI 1.09-2.13, p = 0.01) ผลลัพธ์หลักด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นในผู้ป่วย 32 คน (3.5%) จาก 905 คนในกลุ่ม bivalirudin และ 28 คน (3.1%) จาก 907 คนในกลุ่ม heparin (0.4%; 1.15, 0.70-1.89, p = 0.59)

เมื่อเทียบกับ bivalirudin พบว่า heparin ลดอุบัติการณ์ของเหตุขาดเลือดรุนแรงในบริบทของ PPCI โดยไม่เพิ่มการเกิดเลือดออก และการใช้ heparin อย่างเป็นระบบแทน bivalirudin น่าจะลดค่าใช้จ่ายของยาได้อย่างมีนัยสำคัญ