HDL Cholesterol Efflux Capacity ต่ออุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

HDL Cholesterol Efflux Capacity ต่ออุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

N Engl J Med 2014;371:2383-2393.

บทความเรื่อง HDL Cholesterol Efflux Capacity and Incident Cardiovascular Events รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าระดับของ high-density lipoprotein (HDL) cholesterol มีบทบาทในฐานะสาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือไม่ และปัจจัยที่สำคัญกว่าอาจรวมถึง HDL cholesterol efflux capacity หรือความสามารถของ HDL ในการรับคอเลสเตอรอลจาก macrophages อันเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการ reverse cholesterol transport

นักวิจัยได้ศึกษาระบาดวิทยาของ cholesterol efflux capacity และความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็งในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จากหลายเชื้อชาติ โดยได้วัดระดับคอเลสเตอรอล HDL ระดับ HDL particle และ cholesterol efflux capacity ที่พื้นฐานในผู้ใหญ่ 2,924 คนซึ่งปลอดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและเข้าร่วมในการศึกษา Dallas Heart Study จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดจากหลอดเลือดแดงแข็งประเมินจากกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิตครั้งแรก สโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต หรือการเปิดหลอดเลือดหัวใจ หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีมัธยฐานการติดตามเท่ากับ 9.4 ปี

ระดับคอเลสเตอรอล HDL สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงมาตรฐานและ metabolic variables ต่างจาก cholesterol efflux capacity ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ minimal association กับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ระดับคอเลสเตอรอล HDL ที่พื้นฐานไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในการวิเคราะห์ที่ปรับแล้ว (hazard ratio 1.08; 95% confidence interval [CI] 0.59-1.99) และจากตัวแบบที่ปรับแล้วซึ่งรวมปัจจัยเสี่ยงมาตรฐาน ระดับคอเลสเตอรอล HDL และ HDL particle concentration พบการลดลง 67% ของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดใน quartile สูงสุดของ cholesterol efflux capacity เทียบกับ quartile ต่ำสุด (hazard ratio 0.33; 95% CI 0.19-0.55) และการรวม cholesterol efflux capacity กับปัจจัยเสี่ยงมาตรฐานสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของค่า discrimination และ reclassification

ค่า cholesterol efflux capacity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของกระบวนการ reverse cholesterol transport มีความสัมพันธ์แบบกลับกับอุบัติการณ์ของเหตุการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดใน population-based cohort