เทียบ Cytisine และ Nicotine รักษาติดบุหรี่

เทียบ Cytisine และ Nicotine รักษาติดบุหรี่

N Engl J Med 2014;371:2353-2362.

บทความเรื่อง Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation อ้างถึงข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบรายงานว่า cytisine ซึ่งเป็น partial agonist ที่จับกับ nicotinic acetylcholine receptor และใช้ในการรักษาอาการติดบุหรี่สามารถเพิ่มโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ที่ 6 เดือนได้อีกเกือบเท่าตัว นักวิจัยจึงได้ศึกษาว่า cytisine มีประโยชน์เทียบเท่ากับการบำบัดด้วยนิโคตินทดแทนเพื่อช่วยการเลิกบุหรี่หรือไม่

นักวิจัยศึกษาแบบ pragmatic, open-label, noninferiority trial ที่นิวซีแลนด์ในผู้ใหญ่ 1,310 คนซึ่งสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันและต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ โดยสุ่มให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ cytisine เป็นเวลา 25 วันหรือนิโคตินทดแทนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ร่วมกับการให้ปรึกษาทางโทรศัพท์ในทั้งสองกลุ่ม ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การหยุดบุหรี่อย่างต่อเนื่องที่ 1 เดือน รายงานโดยกลุ่มตัวอย่าง

ที่ 1 เดือนพบว่า การหยุดบุหรี่อย่างต่อเนื่องมีรายงานใน 40% ของกลุ่มที่ได้รับ cytisine (264 คนจาก 655 คน) และ 31% ในกลุ่มที่ได้รับนิโคตินทดแทน (203 คนจาก 655 คน) โดยมีความต่างเท่ากับ 9.3 percentage points (95% confidence interval 4.2-14.5) ประโยชน์ของ cytisine สำหรับการหยุดบุหรี่อย่างต่อเนื่องมีผลดีกว่านิโคตินทดแทนที่ 1 สัปดาห์, 2 เดือน และ 6 เดือน จาก prespecified subgroup analysis ของผลลัพธ์หลักพบว่า cytisine ได้ผลดีกว่านิโคตินทดแทนในผู้หญิงและไม่ด้อยกว่าในผู้ชาย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างรายงานที่ 6 เดือนเกิดขึ้นบ่อยกว่าในกลุ่มที่ได้รับ cytisine (288 เหตุการณ์ใน 204 คน) เทียบกับกลุ่มที่ได้รับนิโคตินทดแทน (174 เหตุการณ์ใน 134 คน) โดยอาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ ได้แก่ วิงเวียน อาเจียน และความผิดปกติด้านการนอน

การรักษาด้วย cytisine ร่วมกับการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมได้ผลดีกว่านิโคตินทดแทนในด้านการช่วยเลิกบุหรี่ แต่ก็สัมพันธ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยขึ้น