ความดันโลหิตในโรคถุงน้ำในไตถ่ายทอดแบบลักษณะเด่น

ความดันโลหิตในโรคถุงน้ำในไตถ่ายทอดแบบลักษณะเด่น

N Engl J Med 2014;371:2255-2266.

บทความเรื่อง Blood Pressure in Early Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease รายงานว่า ภาวะความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยในโรคถุงน้ำในไตชนิดถายทอดแบบลักษณะเดน หรือ autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) และสัมพันธ์กับ total kidney volume ที่เพิ่มขึ้น การกระตุ้น renin-angiotensin-aldosterone system และการลุกลามของโรคไต

นักวิจัยสุ่มให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 558 คนซึ่งเป็น ADPKD (อายุ 15-49 ปี และมี estimated glomerular filtration rate [GFR] > 60 ml per minute per 1.73 m2 of body-surface area) ลดความดันโลหิตตามเป้ามาตรฐาน (120/70-130/80 mmHg) หรือต่ำกว่า (95/60-110/75 mmHg) โดยได้รับ angiotensin-converting-enzyme inhibitor (lisinopril) ร่วมกับ angiotensin-receptor blocker (telmisartan) หรือ lisinopril ร่วมกับยาหลอก ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ annual percentage change ของ total kidney volume

ค่า annual percentage increase ของ total kidney volume ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มลดความดันโลหิตที่ระดับต่ำกว่าเทียบกับกลุ่มลดความดันโลหิตตามมาตรฐาน (5.6% vs. 6.6%, p = 0.006) โดยไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มที่ได้รับ lisinopril-telmisartan และกลุ่มที่ได้รับ lisinopril ร่วมกับยาหลอก อัตราการเปลี่ยนแปลงใน estimated GFR ใกล้เคียงระหว่างกลุ่มที่ได้ lisinopril-telmisartan และกลุ่มที่ได้ lisinopril ร่วมกับยาหลอก โดยมี negative slope difference ในระยะสั้นในกลุ่มลดความดันโลหิตที่ระดับต่ำกว่าเทียบกับกลุ่มความดันโลหิตมาตรฐาน (p < 0.001) และมี positive slope difference ในระยะยาว (p = 0.05) ค่า left-ventricular-mass index ลดลงมากกว่าในกลุ่มลดความดันโลหิตต่ำกว่าเทียบกับกลุ่มลดความดันโลหิตตามมาตรฐาน (-1.17 vs. -0.57 g per square meter per year, p < 0.001) และการขับอัลบูมินในปัสสาวะลดลง 3.77% จากเป้าความดันโลหิตที่ต่ำกว่า และเพิ่มขึ้น 2.43% จากเป้ามาตรฐาน p < 0.001) อาการเวียนศีรษะและหน้ามืดพบบ่อยกว่าในกลุ่มลดความดันโลหิตต่ำกว่าเทียบกับกลุ่มลดความดันโลหิตตามมาตรฐาน (80.7% vs. 69.4%, p = 0.002)

ใน ADPKD ระยะแรกพบว่า การรักษาด้วย lisinopril ร่วมกับ telmisartan ไม่ได้เปลี่ยนอัตราการเพิ่มขึ้นของ total kidney volume ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการควบคุมความดันโลหิตตามมาตรฐานพบว่า การควบคุมความดันโลหิตอย่างเข้มงวดสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นช้าลงของ total kidney volume ค่า estimated GFR ที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยรวม การลดลงมากกว่าของ left-ventricular-mass index และการลดลงมากกว่าของอัลบูมินในปัสสาวะ