β-Lactam และ β-Lactam-Macrolide Combination ในปอดอักเสบชุมชนรุนแรงปานกลาง

β-Lactam และ β-Lactam-Macrolide Combination ในปอดอักเสบชุมชนรุนแรงปานกลาง

JAMA Intern Med. 2014;174(12):1894-1901.

บทความเรื่อง β-Lactam Monotherapy vs β-Lactam-Macrolide Combination Treatment in Moderately Severe Community-Acquired Pneumonia: A Randomized Noninferiority Trial รายงานว่า ประโยชน์ทางคลินิกของการให้ macrolide ร่วมกับ β-lactam ในการรักษาปอดอักเสบชุมชนรุนแรงปานกลางยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน ซึ่งในการศึกษานี้นักวิจัยได้ศึกษาความไม่ด้อยกว่าของการรักษาด้วย β-lactam อย่างเดียวเทียบกับ β-lactam ร่วมกับ macrolide ในปอดอักเสบชุมชนรุนแรงปานกลาง

การศึกษามีขึ้นระหว่างวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2009 ถึงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2013 โดยศึกษาจากผู้ใหญ่ 580 คนซึ่งเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาล 6 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากปอดอักเสบชุมชนรุนแรงปานกลาง และติดตามสูงสุด 90 วัน ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย β-lactam ร่วมกับ macrolide (combination arm) หรือ β-lactam alone (monotherapy arm) โดยได้ตรวจการติดเชื้อ Legionella pneumophila และรักษาด้วย macrolide ใน monotherapy arm ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ สัดส่วนของผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการไม่ดีขึ้น (heart rate < 100/min, systolic blood pressure > 90 mmHg, temperature < 38.0 °C, respiratory rate < 24/min และ oxygen saturation > 90% on room air) ในวันที่ 7

ที่ 7 วันหลังการรักษาพบผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้น 120 คนจาก 291 คน (41.2%) ใน monotherapy arm เทียบกับ 97 คนจาก 289 คน (33.6%) ใน combination arm (7.6% difference, p = 0.07) ขีดจำกัดบนของ 1-sided 90% CI เท่ากับ 13.0% ซึ่งสูงกว่า predefined noninferiority boundary ที่เท่ากับ 8% ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ atypical pathogens (hazard ratio [HR] 0.33; 95% CI 0.13-0.85) หรือ Pneumonia Severity Index (PSI) category IV pneumonia (HR 0.81; 95% CI 0.59-1.10) มีแนวโน้มที่อาการจะดีขึ้นน้อยกว่าจากการรักษาด้วยยาตัวเดียว ขณะที่ผู้ป่วยซึ่งไม่ติดเชื้อ atypical pathogens (HR 0.99; 95% CI 0.80-1.22) หรือ PSI category I to III pneumonia (HR 1.06; 95% CI 0.82-1.36) มีผลลัพธ์ไม่ต่างกันในทั้ง 2 arms อัตราการรับเข้ารักษาซ้ำใน 30 วันสูงกว่าใน monotherapy arm (7.9% vs 3.1%, p = 0.01) แต่อัตราตาย การรับเข้ารักษาในหน่วยวิกฤติ ภาวะแทรกซ้อน ระยะการรักษาในโรงพยาบาล และการเป็นซ้ำของปอดอักเสบใน 90 วันไม่ต่างกันระหว่างทั้ง 2 arms

ข้อมูลจากการศึกษาไม่พบความไม่ด้อยกว่าของการรักษาด้วย β-lactam อย่างเดียวในผู้ป่วยซึ่งรับเข้ารักษาโนโรงพยาบาลเนื่องจากปอดอักเสบชุมชนที่มีอาการรุนแรงปานกลาง และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ atypical pathogens หรือ PSI category IV pneumonia มีอาการดีขึ้นช้าจากการรักษาแบบ monotherapy