การอยู่รอดโดยปราศจากโรคหลัง CME ในมะเร็งลำไส้ใหญ่

การอยู่รอดโดยปราศจากโรคหลัง CME ในมะเร็งลำไส้ใหญ่

The Lancet. Published Online: 30 December 2014.

บทความเรื่อง Disease-free Survival after Complete Mesocolic Excision Compared with Conventional Colon Cancer Surgery: A Retrospective, Population-Based Study รายงานว่า การนำหลัก mesorectal excision มาใช้ในมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการทำ complete mesocolic excision (CME) ได้รับการเสนอว่าช่วยให้ผลลัพธ์ด้านมะเร็งวิทยาดีขึ้น นักวิจัยจึงศึกษาว่าการทำ CME เพิ่มการอยู่รอดโดยปราศจากโรคหรือไม่เมื่อเทียบกับการตัดลำไส้ตามมาตรฐาน

การศึกษาใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็น adenocarcinomas ใน stage I-III ตาม Union for International Cancer Control (UICC) ในเดนมาร์กระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2008 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2011 ผู้ป่วยกลุ่ม CME ประกอบด้วยผู้ป่วยที่ผ่าตัด CME ในโรงพยาบาลที่รองรับได้ และกลุ่มควบคุมประกอบด้วยผู้ป่วยที่รักษาด้วยการตัดลำไส้ใหญ่ยังโรงพยาบาลอื่น ข้อมูลในการศึกษาได้จากฐานข้อมูล Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) และรายงานทางการแพทย์ นักวิจัยได้คัดผู้ป่วยออกจากการศึกษากรณีเป็น stage IV, metachronous colorectal cancer, rectal cancer (≤ 15 cm from anal verge) โดยไม่พบ synchronous colon adenocarcinoma, มีก้อนของไส้ติ่ง หรือ R2 resections ข้อมูลการอยู่รอดเก็บเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 จากฐานข้อมูล DCCG ซึ่งปรับปรุงเป็นระยะโดย National Central Office of Civil Registration

กลุ่ม CME มีผู้ป่วย 364 คน และกลุ่ม non-CME มีผู้ป่วย 1,031 คน สำหรับผู้ป่วยทั้งหมดพบว่า การอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่ 4 ปีเท่ากับ 85.8% (95% CI 81.4-90.1) หลังผ่าตัด CME และ 75.9% (72.2-79.7) หลังการผ่าตัดมาตรฐาน (log-rank p = 0.0010) การอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่ 4 ปีสำหรับผู้ป่วย UICC stage I ในกลุ่ม CME เท่ากับ 100% เทียบกับ 89.8% (83.1-96.6) ในกลุ่มผ่าตัดมาตรฐาน (log-rank p = 0.046) สำหรับผู้ป่วย UICC stage II พบว่า การอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่ 4 ปีเท่ากับ 91.9% (95% CI 87.2-96.6) ในกลุ่ม CME เทียบกับ 77.9% (71.6-84.1) ในกลุ่มผ่าตัดมาตรฐาน (log-rank p = 0.0033) และสำหรับผู้ป่วย UICC stage III เท่ากับ 73.5% (63.6-83.5) ในกลุ่ม CME เทียบกับ 67.5% (61.8-73.2) ในกลุ่มผ่าตัดมาตรฐาน (log-rank p = 0.13) จากตัวแบบ multivariable Cox regression พบว่า การผ่าตัด CME เป็นปัจจัยพยากรณ์อิสระที่มีนัยสำคัญต่อการอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่สูงกว่าสำหรับผู้ป่วยทั้งหมด (hazard ratio 0.59, 95% CI 0.42-0.83) และสำหรับผู้ป่วย UICC stage II (0.44, 0.23-0.86) และ stage III (0.64, 0.42-1.00) ภายหลังการจับคู่โดยใช้ propensity score พบว่า การอยู่รอดโดยปราศจากโรคสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญหลังผ่าตัด CME โดยไม่เป็นผลจากระยะตาม UICC โดยมีอัตราการอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่ 4 ปีเท่ากับ 85.8% (95% CI 81.4-90.1) หลังผ่าตัด CME และ 73.4% (66.2-80.6) หลังการผ่าตัดมาตรฐาน (log-rank p = 0.0014)

ข้อมูลจากการศึกษาชี้ว่า การผ่าตัด CME สัมพันธ์กับการอยู่รอดโดยปราศจากโรคที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการตัดลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ป่วย colon adenocarcinoma ตั้งแต่ stage I-III ซึ่งการนำ CME มาใช้อาจช่วยให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

<div style="display:none">
<a title="kiralık bahis sitesi" href="https://kiralikbahissitesi4.net/" rel="dofollow">kiralık bahis sitesi</a>
<a title="kiralık bahis sitesi" href="https://kiralikbahissayfalari.com/" rel="dofollow">kiralık bahis sitesi</a>
</div>