ประสิทธิภาพและความปลอดภัยลดคอเลสเตอรอล LDL ในชายและหญิง

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยลดคอเลสเตอรอล LDL ในชายและหญิง

The Lancet. Published Online: 8 January 2015.

บทความเรื่อง Efficacy and Safety of LDL-Lowering Therapy among Men and Women: Meta-analysis of Individual Data from 174,000 Participants in 27 Randomised Trials รายงานว่า ความแตกต่างด้านประสิทธิภาพการรักษาด้วย statin ในผู้ชายและผู้หญิงยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน โดยเฉพาะในการใช้เป็น primary prevention นักวิจัยจึงดำเนินการศึกษา meta-analysis จากการศึกษาผลของ statin ในฐานข้อมูล Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาด้วย statin ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้จากการศึกษา 22 โครงการซึ่งเปรียบเทียบ statin กับกลุ่มควบคุม (n = 134,537) และการศึกษา 5 โครงการซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย statin ที่เข้มงวดมากกว่าและเข้มงวดน้อยกว่า (n = 39,612) ผลลัพธ์ต่อการเกิดเหตุการณ์ของหลอดเลือดที่รุนแรง, เหตุการณ์ของหลอดเลือดหัวใจที่รุนแรง, สโตรค, การเปิดหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตได้ถ่วงน้ำหนักต่อการลดลง 1.0 mmol/L ของคอเลสเตอรอล LDL และผลลัพธ์ในผู้ชายและผู้หญิงเทียบกับตัวแบบ Cox model ซึ่งปรับสำหรับความแตกต่างนอกเหนือจากเพศ สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มย่อยได้ใช้ 99% CIs เพื่อความหลากหลายของการเปรียบเทียบ

ผู้ป่วย 46,675 (27%) คนจาก174,149 คนเป็นผู้หญิง การได้รับ statin มี absolute effects ต่อระดับไขมันที่ 1 ปีใกล้เคียงกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง (LDL cholesterol ลดลงประมาณ 1.1 mmol/L ในกลุ่มที่ได้รับ statin vs กลุ่มควบคุม และประมาณ 0.5 mmol/L สำหรับกลุ่มที่รักษาเข้มงวดมากกว่า vs กลุ่มเข้มงวดน้อยกว่า) โดยทั่วไปพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าผู้ชาย อัตรา proportional reductions ต่อการลดลง 1.0 mmol/L ของ LDL cholesterol ในเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดที่รุนแรงโดยรวมใกล้เคียงกันสำหรับผู้หญิง (rate ratio [RR] 0.84, 99% CI 0.78-0.91) และผู้ชาย (RR 0.78, 99% CI 0.75-0.81, adjusted p value for heterogeneity by sex = 0.33) และสำหรับผู้หญิงและผู้ชายที่มี absolute cardiovascular risk ที่ 5 ปีต่ำกว่า 10% (adjusted heterogeneity p = 0.11) นอกจากนี้การลดลงด้านเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจที่รุนแรง การเปิดหลอดเลือดหัวใจ และสโตรคก็ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และไม่พบผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ต่ออัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งหรือการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในทั้งสองเพศ ซึ่งประโยชน์ข้อนี้ส่งผลต่อการลดลงของอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในทั้งผู้หญิง (RR 0.91, 99% CI 0.84-0.99) และผู้ชาย (RR 0.90, 99% CI 0.86-0.95; adjusted heterogeneity p = 0.43)

การรักษาด้วย statin มีประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุการณ์ของโรคหลอดเลือดที่รุนแรงใกล้เคียงกันในผู้ชายและผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใกล้เคียงกัน