ปธพ.2

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์                                                                                    ปธพ.2

            สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภาได้จัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ หรือ ปธพ. ขึ้นเป็นครั้งแรก หรือรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากแพทยสภามีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 2525 คือ 1. ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ 3. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 4. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 5. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และ 6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ซึ่งจากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าแพทยสภามีหน้าที่ดูแลความ “ดี” และ “เก่ง” ของแพทย์ แพทยสภาดูแลการศึกษาตั้งแต่แพทยศาสตรบัณฑิต โดยมอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ (21 คณะ) ดำเนินการการศึกษาหลังปริญญาทางด้านวิชาชีพคือ board (สาขา) และ subboard (อนุสาขา) ต่าง ๆ (รวม 80 สาขา) โดยมอบหมายให้ 14 ราชวิทยาลัย และ 100 กว่าสมาคมแพทย์ดำเนินการ

            แพทย์ทั่วประเทศต้องดูแลผู้ป่วยเกิน 200 ล้านครั้ง/ปี และเนื่องจากปัจจุบันนี้วิชาการแพทย์มีความก้าวหน้า ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (หัวใจของสถาบันพระปกเกล้า) ในยุคโลกาภิวัตน์ จึงจำเป็นที่แพทย์และผู้บริหารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับการตัดสินใจ การกำหนดทิศทางอย่างสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศอย่างคุ้มค่า เพื่อประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของประเทศ

            ด้วยเหตุนี้เองสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ ภายใต้รัฐสภา จึงได้ร่วมมือกับแพทยสภาจัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมายที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์

3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทาง และวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ และ

4. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหาร

สำหรับ ปธพ.2 หลักสูตรได้เปิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ในรุ่นมีผู้อาวุโสเข้าร่วมศึกษาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พี่หมอยุทธ โพธารามิก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ท่านวิทยา แก้วภราดัย ท่านนิลวรรณ เพชระบูรณิน (สว.) ท่านมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย รศ.นพ.จิตตินัดต์ หะวานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.ภักดี สรรค์นิกร ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ โดยมีพิธีเปิดที่สถาบันพระปกเกล้า โดยท่านรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคือ ท่านวิทวัส ชัยภาคภูมิ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ มีปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ อดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย (ปธพ.1) ซึ่งบรรยายได้ดีมาก (เช่นเคย) เกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือ Good Governance (ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ นิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ) ตามด้วยการกล่าวต้อนรับโดยท่านนายกแพทยสภาอาวุโส ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ และการบรรยายเรื่อง “ระบบแพทย์ไทย : ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา” โดยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งบรรยายได้ดีมาก มีข้อมูลที่ทันสมัย มีประโยชน์ น่าสนใจมากที่ควรจะเผยแพร่ให้หลาย ๆ หน่วยงานทราบ และมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

แพทย์ทุก ๆ คนควรพยายามหาโอกาสเรียนหลักสูตรนี้ให้ได้ในอนาคต และท่านที่ไม่ใช่แพทย์ก็ควรเข้าด้วย เพราะจะได้ความรู้ และอย่างน้อยจะมีเพื่อนเป็นแพทย์ที่เก่ง ๆ จำนวนมาก ทางหลักสูตรต้องการพยาบาล เภสัชกร นักกฎหมาย สภาพัฒน์ ภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทยา ฯลฯ ผมเข้าไปเรียน 3 วัน รู้สึกสนุกและชอบมาก เพราะได้ทั้งความรู้ พบลูกศิษย์เก่าและเพื่อนที่ดีใหม่ ๆ มากมาย ชีวิตเราสมัยนี้ต้องเป็นแบบ life long learning ครับ

batıkent escort bayan bayındır escort bayan alsancak escort aliağa escort anal escort bayan ankara escort bayan balçova escort bayan basmane escort bayan bayraklı escort