เปรียบเทียบควบคุมความดันโลหิตเข้มงวดในหญิงตั้งครรภ์

เปรียบเทียบควบคุมความดันโลหิตเข้มงวดในหญิงตั้งครรภ์

N Engl J Med 2015;372:407-417.

บทความเรื่อง Less-Tight versus Tight Control of Hypertension in Pregnancy รายงานว่า ผลของการควบคุมความดันโลหิตแบบ less-tight control เทียบกับแบบการควบคุมแบบ tight control ต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน

นักวิจัยได้ศึกษาจากหญิงตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ 0 วัน ถึง 33 สัปดาห์ 6 วัน ซึ่งมี nonproteinuric preexisting hypertension หรือ gestational hypertension, มีความดันโลหิตไดแอสโตลิกระหว่าง 90-105 มิลลิเมตรปรอท (หรือ 85-105 มิลลิเมตรปรอทกรณีได้รับยาลดความดันโลหิต) และทารกในครรภ์มีชีวิต โดยสุ่มให้กลุ่มตัวอย่างควบคุมความดันโลหิตแบบ less-tight control (เป้าความดันโลหิตไดแอสโตลิกเท่ากับ 100 มิลลิเมตรปรอท) หรือแบบ tight control (เป้าความดันโลหิตไดแอสโตลิกเท่ากับ 85มิลลิเมตรปรอท) ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การแท้งหรือต้องดูแลทารกแรกเกิดเป็นพิเศษนานกว่า 48 ชั่วโมง ระหว่าง 28 วันแรกหลังคลอด ผลลัพธ์รอง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของแม่ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอด หรือจนกว่าออกจากโรงพยาบาล

จากผู้หญิงที่เข้าร่วมในการศึกษา 987 คน พบว่า 74.6% มีความดันโลหิตสูงอยู่เดิม อัตราของผลลัพธ์หลักใกล้เคียงกันระหว่างผู้หญิง 493 คนที่ควบคุมความดันโลหิตแบบ less-tight control และ 488 คนที่ควบคุมความดันโลหิตแบบ tight control (31.4% and 30.7% respectively; adjusted odds ratio 1.02; 95% confidence interval [CI] 0.77-1.35) เช่นเดียวกับอัตราภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของแม่ (3.7% and 2.0% respectively; adjusted odds ratio 1.74; 95% CI 0.79-3.84) แม้ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกสูงกว่า 4.6 มิลลิเมตรปรอท (95% CI 3.7-5.4) ในกลุ่มที่ควบคุมแบบ less-tight control ภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง (≥ 160/110 มิลลิเมตรปรอท) พบใน 40.6% ของผู้หญิงในกลุ่มที่ควบคุมความดันโลหิตแบบ less-tight control และ 27.5% ในกลุ่มควบคุมแบบ tight control (p < 0.001)

จากการศึกษาไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านความเสี่ยงต่อการแท้ง การดูแลทารกเป็นพิเศษหลังคลอด หรือภาวะแทรกซ้อนของแม่โดยรวมแม้ว่าการควบคุมความดันโลหิตแบบ less-tight control สัมพันธ์กับความถี่ที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญของภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์

düzce escort güngören escort maltepe escort erzincan escort bayburt escort ısparta escort elazığ escort