Sodium Zirconium Cyclosilicate สำหรับโพแทสเซียมในเลือดสูง

Sodium Zirconium Cyclosilicate สำหรับโพแทสเซียมในเลือดสูง

N Engl J Med 2015;372:222-231.

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (serum potassium level > 5.0 mmol per liter) สัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ไตวายเรื้อรัง หรือเบาหวาน นักวิจัยได้ศึกษาว่า sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) ซึ่งเป็น selective cation exchanger ตัวใหม่สามารถลดระดับ serum potassium ได้หรือไม่ในผู้ป่วยโพแทสเซียมสูง

นักวิจัยสุ่มให้ผู้ป่วย 753 คนซึ่งมีภาวะโพแทสเซียมสูงได้รับ ZS-9 (ที่ขนาด 1.25 กรัม, 2.5 กรัม, 5 กรัม หรือ 10 กรัม) หรือยาหลอกวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมปกติ (ระดับ serum potassium ระหว่าง 3.5-4.9 มิลลิโมลต่อลิตร) ที่ 48 ชั่วโมงได้รับ ZS-9 หรือยาหลอกวันละครั้งในวันที่ 3-14 (maintenance phase) จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ exponential rate ของการเปลี่ยนแปลงด้านค่าเฉลี่ยระดับ serum potassium ที่ 48 ชั่วโมง

ที่ 48 ชั่วโมงพบว่า ค่าเฉลี่ยของ serum potassium ลดลงจาก 5.3 มิลลิโมลต่อลิตรที่พื้นฐานเป็น 4.9 มิลลิโมลต่อลิตรในกลุ่มที่ได้รับ 2.5 กรัมของ ZS-9, 4.8 มิลลิโมลต่อลิตรในกลุ่มที่ได้รับขนาด 5 กรัม และ 4.6 มิลลิโมลต่อลิตรในกลุ่มที่ได้รับขนาด 10 กรัม โดยมี mean reductions เท่ากับ 0.5, 0.5 และ 0.7 มิลลิโมลต่อลิตร ตามลำดับ (p < 0.001 for all comparisons) และลดลงมาที่ 5.1 มิลลิโมลต่อลิตรในกลุ่มที่ได้รับ 1.25 กรัม และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (mean reduction เท่ากับ 0.3 มิลลิโมลต่อลิตร) ในผู้ป่วยที่ได้รับ 5 กรัมของ ZS-9 และกลุ่มที่ได้รับ 10 กรัมของ ZS-9 พบว่า ระดับ serum potassium คงที่อยู่ที่ระดับ 4.7 มิลลิโมลต่อลิตร และ 4.5 มิลลิโมลต่อลิตร ระหว่างช่วง maintenance phase เทียบกับระดับสูงกว่า 5.0 มิลลิโมลต่อลิตรในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (p < 0.01 for all comparisons) อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใกล้เคียงกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับ ZS-9 และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (12.9% และ 10.8% ในช่วง initial phase และ 25.1% และ 24.5% ในช่วง maintenance phase) โดยปัญหาท้องร่วงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในทั้งสองกลุ่ม

ผู้ป่วยโพแทสเซียมสูงซึ่งได้รับ ZS-9 มีการลดลงของโพแทสเซียมที่ 48 ชั่วโมงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และมีระดับโพแทสเซียมเป็นปกติในช่วง 12 วันของ maintenance therapy