ความเสี่ยงเลือดออกจาก Dabigatran ใน Atrial Fibrillation

ความเสี่ยงเลือดออกจาก Dabigatran ใน Atrial Fibrillation

JAMA Intern Med. 2015;175(1):18-24.

บทความเรื่อง Risk of Bleeding with Dabigatran in Atrial Fibrillation รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า dabigatran etexilate mesylate สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อเลือดออกเทียบกับ warfarin sodium ในเวชปฏิบัติตามความเป็นจริงหรือไม่ นักวิจัยจึงได้เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อเลือดออกจาก dabigatran และ warfarin โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าโครงการ Medicare

ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นผู้ที่เพิ่งตรวจพบ atrial fibrillation ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2011 และผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย dabigatran หรือ warfarin ภายใน 60 วันหลังตรวจพบ โดยติดตามผู้ป่วยไปจนถึงหยุดยาหรือเปลี่ยนยาต้านลิ่มเลือด เสียชีวิต หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

กลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นกลุ่มที่ได้รับ dabigatran (n = 1,302) และกลุ่มที่ได้รับ warfarin (n = 8,102) โดยได้ประเมินเหตุการณ์ของเลือดออกและจำแนกเป็นเลือดออกรุนแรงและไม่รุนแรง เหตุการณ์ของเลือดออกรุนแรงประกอบด้วย intracranial hemorrhage, hemoperitoneum และการรับเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจากปัสสาวะเป็นเลือด มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ หรือเลือดออกที่อวัยวะอื่น โดยใช้คะแนนความโน้มเอียงปรับลักษณะระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม และประมาณความเสี่ยงเลือดออกด้วยตัวแบบ Cox proportional hazards regression models จากนั้นได้ประมาณความเสี่ยงต่อเลือดออกสำหรับ 4 กลุ่มย่อยของผู้ป่วยความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยอายุ 75 ปีหรือมากกว่า ผู้ป่วยเชื้อสายแอฟริกัน ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่มีโรคร่วมมากกว่า 7 โรค

การรักษาด้วย dabigatran สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อเลือดออกเทียบกับ warfarin โดยมี hazard ratios เท่ากับ 1.30 (95% CI 1.20-1.41) สำหรับเหตุการณ์ของเลือดออกทั้งหมด, 1.58 (95% CI 1.36-1.83) สำหรับเลือดออกรุนแรง และ 1.85 (95% CI 1.64-2.07) สำหรับเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ความเสี่ยงต่อ intracranial hemorrhage สูงกว่าในผู้ป่วยที่ได้รับ warfarin โดยมี hazard ratio เท่ากับ 0.32 (95% CI 0.20-0.50) สำหรับ dabigatran เทียบกับ warfarin การรักษาด้วย dabigatran สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อเลือดออกรุนแรงและเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้สำหรับกลุ่มย่อยที่วิเคราะห์ทั้งหมด ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกรุนแรงในผู้ที่ได้รับ dabigatran สูงอย่างเห็นได้ชัดในผู้ป่วยเชื้อสายแอฟริกันและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การรักษาด้วย dabigatran สัมพันธ์กับอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นต่อเลือดออกรุนแรงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต่ำลงต่อ intracranial hemorrhage ดังนั้น จึงควรพิจารณาการจ่ายยา dabigatran ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยความเสี่ยงสูง