เบาหวานชนิดที่ 2 และอุบัติการณ์ของหัวใจและหลอดเลือด

เบาหวานชนิดที่ 2 และอุบัติการณ์ของหัวใจและหลอดเลือด

Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:105-13.

บทความเรื่อง Type 2 Diabetes and Incidence of Cardiovascular Diseases: A Cohort Study in 1.9 Million People รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละโรค นักวิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 12 โรค

การศึกษาใช้ข้อมูลบริการปฐมภูมิ การรับเข้าโรงพยาบาล ทะเบียนโรค และข้อมูลมรณบัตรจากโครงการ CALIBER ซึ่งรวบรวมข้อมูลประชาชนในอังกฤษจากฐานข้อมูลสุขภาพ 4 ชุด โดยศึกษาจากผู้ที่อายุ 30 ปีหรือมากกว่าระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1998 ถึงวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2010 ซึ่งปลอดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พื้นฐาน จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ ประวัติครั้งแรกของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างใดอย่างหนึ่งใน 12 โรค นักวิจัยได้เปรียบเทียบเส้นโค้งอุบัติการณ์รวมของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และประมาณ hazard ratios (HRs) จำเพาะสาเหตุด้วยตัวแบบ Cox models

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจำนวน 1,921,260 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 1,887,062 คน (98.2%) ไม่เป็นโรคเบาหวาน และ 34,198 คน (1.8%) เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากการศึกษาพบการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรก 113,638 เหตุการณ์ระหว่างมัธยฐานการติดตาม 5.5 ปี (IQR 2.1-10.1) จากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า 6,137 คน (17.9%) เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งแรก โดยโรคที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (พบใน 992 คน [16.2%] จาก 6,137 คน) และหัวใจล้มเหลว (866 คน [14.1%] จาก 6,137 คน) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (adjusted HR 2.98 [95% CI 2.76-3.22]), ischaemic stroke (1.72 [1.52-1.95]), stable angina (1.62 [1.49-1.77]), หัวใจล้มเหลว (1.56 [1.45-1.69]) และกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต (1.54 [1.42-1.67]) แต่มีความสัมพันธ์แบบกลับต่อหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้อง (0.46 [0.35-0.59]) และเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (0.48 [0.26-0.89]) แต่ไม่สัมพันธ์กับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือการเสียชีวิตฉับพลันจากโรคหัวใจ (0.95 [0.76-1.19])

โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งความต่างระหว่าง relative risks ของโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีนัยสำหรับการประเมินความเสี่ยงทางคลินิกและรูปแบบการวิจัย