ให้ Magnesium Sulfate ก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับลดผลกระทบต่อสมองในสโตรคฉับพลัน

ให้ Magnesium Sulfate ก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับลดผลกระทบต่อสมองในสโตรคฉับพลัน

N Engl J Med 2015;372:528-536.

บทความเรื่อง Prehospital Use of Magnesium Sulfate as Neuroprotection in Acute Stroke รายงานว่า magnesium sulfate มีผลในการปกป้องเซลล์สมองในสโตรค และมีแนวโน้มว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอมรับได้เมื่อให้โดยเร็วหลังเกิดอาการของสโตรค

นักวิจัยได้สุ่มให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีสโตรคได้รับ magnesium sulfate ทางหลอดเลือดดำหรือยาหลอก โดยเริ่มให้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังมีอาการ โดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเป็นผู้ให้ loading dose ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางถึงโรงพยาบาล และให้ maintenance infusion 24 ชั่วโมงเมื่อผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ระดับของความพิการที่ 90 วัน ประเมินจากคะแนน Rankin scale ที่ปรับปรุงแล้ว (0 ถึง 6 โดยคะแนนที่สูงกว่าหมายถึงระดับความพิการที่รุนแรงกว่า)

จากผู้ป่วยในการศึกษารวม 1,700 คน (857 คนในกลุ่มที่ได้รับ magnesium และ 843 คนในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก) พบว่าค่าเฉลี่ย (± SD) อายุเท่ากับ 69 ± 13 ปี โดย 42.6% เป็นผู้หญิง และคะแนนความรุนแรงของสโตรคก่อนการรักษาตาม Los Angeles Motor Scale (0 ถึง 10 โดยคะแนนที่สูงกว่าหมายถึงความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวที่รุนแรงกว่า) เท่ากับ 3.7 ± 1.3 ผลการวินิจฉัยเหตุการณ์ประกอบด้วย cerebral ischemia ใน 73.3% ของผู้ป่วย, intracranial hemorrhage ใน 22.8% และภาวะคล้ายสโตรคใน 3.9% มัธยฐานเวลาระหว่างครั้งสุดท้ายที่ผู้ป่วยไม่มีอาการของสโตรคและการเริ่มให้ยาที่ศึกษาเท่ากับ 45 นาที (interquartile range 35-62) และ 74.3% ของผู้ป่วยได้รับยาที่ศึกษาภายในชั่วโมงแรกหลังมีอาการ จากการศึกษาไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของการกระจายด้านผลลัพธ์ความพิการที่ 90 วันใน Rankin scale ที่ปรับปรุงแล้วระหว่างกลุ่มที่ได้รับ magnesium และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (p = 0.28 จาก Cochran-Mantel-Haenszel test) โดยคะแนนเฉลี่ยที่ 90 วันไม่ต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับ magnesium และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (2.7 ในทั้งสองกลุ่ม, p = 1.00) และไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านการเสียชีวิต (15.4% ในกลุ่มที่ได้รับ magnesium และ 15.5 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก, p = 0.95) หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงทั้งหมด

การให้ magnesium sulfate ก่อนถึงโรงพยาบาลมีความปลอดภัยและทำให้สามารถเริ่มการรักษาได้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังเกิดอาการของสโตรค อย่างไรก็ดี การให้ magnesium sulfate ไม่ได้ฟื้นฟูผลลัพธ์ด้านความพิการที่ 90 วัน