ไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และความชุกโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และความชุกโรคเบาหวานชนิดที่ 2

JAMA. 2015;313(10):1029-1036.

บทความเรื่อง Association between Familial Hypercholesterolemia and Prevalence of Type 2 Diabetes Mellitus รายงานว่า ภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมเห็นได้จากการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลที่บกพร่องในเนื้อเยื่อส่วนปลาย รวมถึงตับและตับอ่อน ขณะที่สแตตินเพิ่มการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลและสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การศึกษานี้จึงมีสมมติฐานว่า การนำส่งคอเลสเตอรอลผ่านเมมเบรนเชื่อมโยงกับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมโดยศึกษาแบบ cross-sectional study จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (n = 63,320) ซึ่งตรวจดีเอ็นเอเพื่อคัดกรองภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมจากโครงการตรวจคัดกรองแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1994-2014

การประเมิน familial hypercholesterolemia mutations ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเมินจากเอกสารงานวิจัยหรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาว่า low-density lipoprotein (LDL) receptor mutations มีความรุนแรงกว่า apolipoprotein B gene (APOB) mutations และ receptor-negative LDL receptor mutations รุนแรงกว่า receptor-deficient mutations และผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่ากับ 1.75% ในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (n = 440/25,137) vs 2.93% ในผู้ที่ไม่เป็นไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (n = 1,119/38,183) (p < 0.001; odds ratio [OR] 0.62 [95% CI, 0.55-0.69]) ความชุกที่ปรับแล้วของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมประเมินตามตัวแบบ multivariable regression models เท่ากับ 1.44% (difference 1.49% [95% CI 1.24-1.71%]) (OR 0.49 [95% CI 0.41-0.58]; p < 0.001)

ความชุกที่ปรับแล้วของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จาก APOB vs LDL receptor gene เท่ากับ 1.91% vs 1.33% (OR 0.65 [95% CI 0.48-0.87] vs OR 0.45 [95% CI 0.38-0.54]) และความชุกสำหรับ receptor-deficient vs receptor-negative mutation carriers เท่ากับ 1.44% vs 1.12% (OR 0.49 [95% CI 0.40-0.60] vs OR 0.38 [95% CI 0.29-0.49]) ตามลำดับ(p for trend < 0.001 in both comparisons)

ข้อมูลจาก cross-sectional analysis ในเนเธอร์แลนด์ชี้ว่า ความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคโดยมีความแปรปรวนตามประเภทของการกลายพันธ์ุ หากผลลัพธ์จาก longitudinal analysis สอดคล้องกับข้อมูลนี้ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง LDL receptor-mediated การนำส่งคอเลสเตอรอลผ่านเมมเบรนที่ควบคุมโดย LDL receptor และโรคเบาหวานชนิดที่ 2