การออกกำลังกายและวิตามิน เพื่อป้องกันการล้มในผู้หญิงอายุมาก

การออกกำลังกายและวิตามิน เพื่อป้องกันการล้มในผู้หญิงอายุมาก

JAMA Intern Med. Published online March 23, 2015.

บทความเรื่อง Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women: A Randomized Clinical Trial รายงานว่า การเสริมวิตามินดีและการออกกำลังกายได้รับการแนะนำในฐานะการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ การศึกษานี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการออกกำลังกายและการเสริมวิตามินดีเพื่อลดการหกล้มและการบาดเจ็บจากการหกล้มในผู้หญิงอายุมากในประเทศฟินแลนด์ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 โดยศึกษาจากผู้หญิงอายุ 70-80 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านจำนวน 409 คน

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมการศึกษา ได้แก่ หกล้มอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีที่ผ่านมา ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินดี และไม่มีข้อห้ามออกกำลังกาย การศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับยาหลอกโดยไม่ออกกำลังกาย ได้รับวิตามินดี (800 IU/d) โดยไม่ออกกำลังกาย ได้รับยาหลอกและออกกำลังกาย และได้รับวิตามินดี (800 IU/d) และออกกำลังกาย ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ รายงานการหกล้มในแต่ละเดือน และผลลัพธ์รอง ได้แก่ การหกล้มจนได้รับบาดเจ็บ และจำนวนผู้ที่หกล้มและหกล้มจนบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังได้ประเมินความหนาแน่นมวลกระดูก หน้าที่ด้านร่างกาย (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการเคลื่อนไหว) และกระบวนการเมตาบอลิสมของวิตามินดี

ผลจากการวิเคราะห์แบบ intent to treat ชี้ว่า วิตามินดีและการออกกำลังกายไม่ได้ลดการหกล้ม โดยอัตราการหกล้มต่อ 100 person-years เท่ากับ 118.2, 132.1, 120.7 และ 113.1 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกโดยไม่ออกกำลังกาย ได้รับวิตามินดีโดยไม่ออกกำลังกาย ได้รับยาหลอกและออกกำลังกาย และได้รับวิตามินดีและออกกำลังกาย และอัตราการหกล้มได้รับบาดเจ็บเท่ากับ 13.2, 12.9, 6.5 และ 5.0 ตามลำดับ ผล hazard ratios สำหรับผู้ที่หกล้มจนได้รับบาดเจ็บต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ออกกำลังกายโดยได้รับวิตามินดี (0.38; 95% CI, 0.17-0.83) และไม่ได้รับวิตามินดี (0.47; 95% CI, 0.23-0.99) วิตามินรักษาความหนาแน่นของกระดูก femoral neck และเพิ่มความหนาแน่นของ tibial trabecular ได้เล็กน้อย อย่างไรก็ดี มีเพียงการออกกำลังกายเท่านั้นที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว และวิตามินดีไม่ได้เพิ่มผลของการออกกำลังกายต่อการทำหน้าที่ด้านร่างกาย

อัตราของการหกล้มได้รับบาดเจ็บและผู้ที่หกล้มได้รับบาดเจ็บต่ำลงกว่าครึ่งในหญิงสูงอายุที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงและการทรงตัว โดยการออกกำลังกายหรือวิตามินดีไม่มีผลต่ออัตราการหกล้ม และการออกกำลังกายช่วยฟื้นฟูการทำหน้าที่ด้านร่างกาย การศึกษานี้เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินบทบาทของวิตามินดีในการเสริมความแข็งแรง การทรงตัว และการเคลื่อนไหว