หัวใจล้มเหลวและการตายจากเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับ Alogliptin

หัวใจล้มเหลวและการตายจากเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับ Alogliptin

Lancet. Published Online: 9 March 2015.

บทความเรื่อง Heart Failure and Mortality Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Taking Alogliptin versus Placebo in EXAMINE: A Multicentre, Randomized, Double-Blind Trial รายงานว่า การศึกษา EXAMINE แสดงให้เห็นความไม่ด้อยกว่าของ alogliptin ซึ่งเป็น DPP-4 inhibitor เทียบกับยาหลอกด้านอัตราของ major adverse cardiac event (MACE) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือด แต่เนื่องจากมีความกังวลถึงอัตราการเกิดหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลที่สูงจากการศึกษาอื่นของ DPP-4 inhibitor นักวิจัยจึงได้ประเมินการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลวในการศึกษา EXAMINE

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน 15-90 วันที่ผ่านมาได้รับการสุ่มให้รักษาด้วย alogliptin หรือยาหลอกร่วมกับการรักษามาตรฐานสำหรับโรคเบาหวานและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย prespecified exploratory extended MACE endpoint ประกอบด้วย การตายทุกสาเหตุ กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต สโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต การทำ urgent revascularization เนื่องจาก unstable angina และการรับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลว การวิเคราะห์ post-hoc analyses มุ่งไปที่การตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและการรับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลวประเมินจากประวัติหัวใจล้มเหลวและระดับ brain natriuretic peptide (BNP) ที่พื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ N-terminal pro-BNP (NT-pro-BNP) ตั้งแต่พื้นฐานถึง 6 เดือน

ผู้ป่วย 5,380 รายได้รับการรักษาด้วย alogliptin (n = 2,701) หรือยาหลอก (n = 2,679) และมีมัธยฐานการติดตาม 533 วัน (IQR 280-751) โดยพบ exploratory extended MACE endpoint ใน 433 ราย (16.0%) ที่รักษาด้วย alogliptin และใน 441 ราย (16.5%) ที่ได้รับยาหลอก (hazard ratio [HR] 0.98, 95% CI 0.86-1.12) การรับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเป็นเหตุการณ์แรกในผู้ป่วย 85 ราย 3.1%) ที่ได้รับ alogliptin เทียบกับ 79 ราย (2.9%) ที่ได้รับยาหลอก (HR 1.07, 95% CI 0.79-1.46) และพบว่า alogliptin ไม่มีผลต่อเหตุการณ์รวมของการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและการรับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลวใน post hoc analysis (HR 1.00, 95% CI 0.82-1.21) และผลลัพธ์ไม่ต่างกันจากระดับ BNP ที่พื้นฐาน ทั้งนี้ระดับ NT-pro-BNP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและใกล้เคียงกันในทั้งสองกลุ่ม

การรักษาด้วย alogliptin ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีกลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ด้านหัวใจล้มเหลว