เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และความเสี่ยงออทิซึมในทารก

เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และความเสี่ยงออทิซึมในทารก

JAMA. 2015;313(14):1425-1434.

บทความเรื่อง Association of Maternal Diabetes with Autism in Offspring รายงานว่า ปัจจุบันยังคงมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และกลุ่มอาการออทิซึม (autism spectrum disorders [ASDs]) ในทารก โดยที่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับบทบาทของระยะเวลาที่เกิดเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

การศึกษานี้ได้ประเมินความเสี่ยง ASD ที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นอยู่เดิม และโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus [GDM]) ตามอายุครรภ์เมื่อตรวจพบเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยศึกษาจากเด็กคลอดเดี่ยว 322,323 ราย ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2009 ที่โรงพยาบาล Kaiser Permanente Southern California (KPSC) นักวิจัยได้ติดตามเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันที่ตรวจพบ ASD, วันสุดท้ายของการเป็นสมาชิกแผนสุขภาพของโรงพยาบาล, การตายจากทุกสาเหตุ หรือวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ค่า relative risks ต่อ ASD คำนวณตาม hazard ratios (HRs) โดยใช้ตัวแบบ Cox regression models ที่ปรับตามปีเกิด

ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งแม่เป็นอยู่เดิม (n = 6,496), GDM ซึ่งตรวจพบที่อายุครรภ์ 26 สัปดาห์หรือก่อนหน้านั้น (n = 7,456) หรือหลังจากอายุครรภ์ 26 สัปดาห์ (n = 17,579) หรือไม่เป็นโรคเบาหวาน (n = 290,792) ระหว่างการตั้งครรภ์ ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การตรวจพบว่าเป็น ASD

ระหว่างการติดตามมีเด็กที่ตรวจพบ ASD 3,388 ราย (115 รายเป็นลูกของแม่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2, 130 รายเป็นลูกของแม่ที่เป็น GDM ≤ 26 สัปดาห์, 180 รายเป็นลูกของแม่ที่เป็น GDM > 26 สัปดาห์ และ 2,963 รายเป็นลูกของแม่ที่ไม่เป็นเบาหวาน) อุบัติการณ์รายปีที่ยังไม่ได้ปรับของ ASD เท่ากับ 3.26, 3.02, 1.77 และ 1.77 per 1,000 ในเด็กที่แม่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, GDM ซึ่งตรวจพบที่ 26 สัปดาห์หรือก่อนหน้า, GDM ซึ่งตรวจพบหลัง 26 สัปดาห์ และไม่เป็นเบาหวาน ค่า HRs ปรับตามปีเกิดเท่ากับ 1.59 (95% CI 1.29-1.95) สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นอยู่เดิม, 1.63 (95% CI 1.35-1.97) สำหรับ GDM ซึ่งตรวจพบที่ 26 สัปดาห์หรือก่อนหน้า และ 0.98 (95% CI 0.84-1.15) สำหรับ GDM ตรวจพบหลัง 26 สัปดาห์ และไม่มีโรคเบาหวาน ภายหลังปรับตามอายุของแม่, ลำดับการคลอด, การศึกษา, รายได้ครัวเรือน, เชื้อชาติ/ชาติพันธ์ุ, ประวัติโรคร่วม และเพศของเด็กพบว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งแม่เป็นอยู่เดิมไม่สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยง ASD ในเด็ก (HR 1.21; 95% CI 0.97-1.52) ขณะที่ GDM ตรวจพบที่ 26 สัปดาห์หรือก่อนหน้ายังคงมีนัยสำคัญ (HR 1.42; 95% CI 1.15-1.74) การได้รับยาต้านเบาหวานไม่สัมพันธ์โดยอิสระกับความเสี่ยง ASD โดยผลลัพธ์ยังคงที่ภายหลังการปรับสำหรับแม่หรือพี่ที่เป็น ASD และสำหรับการสูบบุหรี่ของแม่, ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ในกลุ่มย่อยที่มีข้อมูล (n = 68,512)

ข้อมูลจากการศึกษาในเด็กกลุ่มใหญ่ที่คลอดระหว่างอายุครรภ์ 28-44 สัปดาห์ ชี้ว่าภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งตรวจพบภายใน 26 สัปดาห์สัมพันธ์กับความเสี่ยง ASD ในเด็ก