ยาปฏิชีวนะสำหรับป้องกันการติดเชื้อในสโตรคฉับพลัน

ยาปฏิชีวนะสำหรับป้องกันการติดเชื้อในสโตรคฉับพลัน

Lancet. 2015;385(9977):1519-1526.

บทความเรื่อง The Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS): a Pragmatic Randomised Open-Label Masked Endpoint Clinical Trial รายงานว่า การติดเชื้อมักพบในผู้ใหญ่ที่เป็นสโตรคฉับพลันและสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านหน้าที่ที่ไม่ดี ซึ่งในการศึกษา Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS) นี้ได้ศึกษาว่าการป้องกันด้วยยา ceftriaxone ซึ่งเป็น third-generation cephalosporin สามารถฟื้นฟูผลลัพธ์ด้านหน้าที่ในผู้ป่วยสโตรคฉับพลันหรือไม่

การศึกษานี้ได้สุ่มให้ผู้ป่วยสโตรคฉับพลันได้รับ intravenous ceftriaxone ขนาด 2 กรัม ทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 4 วัน ร่วมกับการรักษามาตรฐาน หรือได้รับการรักษามาตรฐานอย่างเดียวโดยไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ โดยให้การรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีอาการ จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านหน้าที่ประเมินที่ 3 เดือน โดยพิจารณาจาก Rankin Scale ที่ปรับปรุงแล้วและวิเคราะห์แบบ intention-to-treat โดยวิเคราะห์ primary analysis แบ ordinal regression ของผลลัพธ์หลัก ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การตาย อัตราการติดเชื้อ การใช้ยาปฏิชีวนะ และระยะการพักรักษาในโรงพยาบาล

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 ถึงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 มีผู้ป่วย 2,550 รายจากโรงพยาบาล 30 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับ ceftriaxone 1,275 ราย และได้รับการรักษามาตรฐาน 1,275 ราย (กลุ่มควบคุม) ผู้ป่วย 12 ราย (7 รายในกลุ่ม ceftriaxone และ 5 รายในกลุ่มควบคุม) ถอนตัวทันทีหลังการสุ่ม ทำให้เหลือผู้ป่วย 2,538 รายที่มีข้อมูลสำหรับ intention-to-treat-analysis (1,268 รายในกลุ่ม ceftriaxone และ 1,270 รายในกลุ่มควบคุม) และมีผู้ป่วย 2,514 ราย (99%) จาก 2,538 ราย (1,257 รายในแต่ละกลุ่ม) เสร็จสิ้นการติดตามผลระยะ 3 เดือน การรักษาด้วย ceftriaxone เพื่อป้องกันติดเชื้อไม่มีผลต่อการกระจายของคะแนนผลลัพธ์ด้านหน้าที่จาก Rankin Scale ที่ 3 เดือน (adjusted common odds ratio 0.95 [95% CI 0.82-1.09], p = 0.46) และการให้ ceftriaxone ไม่ได้เป็นผลให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้พบ overgrowth infection ของเชื้อ Clostridium difficile ในผู้ป่วย 2 ราย (< 1%) ในกลุ่ม ceftriaxone แต่ไม่พบในกลุ่มควบคุม

การป้องกันด้วย ceftriaxone ไม่ได้เพิ่มผลลัพธ์ด้านหน้าที่ที่ 3 เดือนในผู้ใหญ่ที่เกิดสโตรคฉับพลัน ผลลัพธ์นี้ไม่สนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะเชิงป้องกันในผู้ใหญ่ที่เกิดสโตรคฉับพลัน