ผลการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่อายุมาก

ผลการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่อายุมาก

BMJ 2015;350:h1551.

บทความเรื่อง Impact of Smoking and Smoking Cessation on Cardiovascular Events and Mortality among Older Adults: Meta-Analysis of Individual Participant Data from Prospective Cohort Studies of the CHANCES Consortium รายงานข้อมูลจากเครือข่ายงานวิจัย CHANCES ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ต่อการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลัน และสโตรคในผู้ที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่า รวมถึงคำนวณและรายงาน risk advancement periods สำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกเหนือจากการประเมิน relative risk ตามมาตรฐาน

การศึกษามีรูปแบบเป็น meta-analysis จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 25 cohorts ที่เข้าร่วมใน CHANCES consortium โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบ Cox proportional hazard regression models และรวมผลลัพธ์ใน meta-analysis

โดยรวมมีกลุ่มตัวอย่างอายุ 60 ปีหรือมากกว่าเข้าร่วมในการศึกษา 503,905 ราย ซึ่งจากจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 37,952 ราย ผลลัพธ์จาก random effects meta-analysis สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และการเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่า hazard ratio เท่ากับ 2.07 (95% CI 1.82-2.36) สำหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ และ 1.37 (1.25-1.49) สำหรับผู้ที่เคยสูบเทียบกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ค่าประมาณสำหรับ risk advancement periods เท่ากับ 5.50 ปี (4.25-6.75) สำหรับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่และ 2.16 ปี (1.38-2.39) สำหรับผู้ที่เคยสูบบุหรี่ ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการสูบบุหรี่มีลักษณะเป็น dose-response และลดลงตามเวลานับตั้งแต่เลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน ทั้งนี้ค่า relative risk estimates สำหรับเหตุการณ์ของหลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันและสโตรคต่ำกว่าการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ยังคงมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการศึกษานี้เป็นหลักฐานที่สนับสนุนผลลัพธ์จากการศึกษาที่ผ่านมาว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยอิสระต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ และชี้ว่าการเลิกสูบบุหรี่ในประชากรกลุ่มนี้ยังคงมีประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยง