Prednisolone หรือ Pentoxifylline สำหรับตับอักเสบจากสุรา

Prednisolone หรือ Pentoxifylline สำหรับตับอักเสบจากสุรา

N Engl J Med 2015;372:1619-1628.

บทความเรื่อง Prednisolone or Pentoxifylline for Alcoholic Hepatitis รายงานว่า โรคตับอักเสบจากสุราเห็นได้จากอาการตัวเหลืองและการเสื่อมหน้าที่ของตับ ซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มเหล้าจัดเป็นเวลานาน โดยมีอัตราตายระยะสั้นในผู้ป่วยรุนแรงสูงกว่า 30% และแม้การรักษาด้วย prednisolone และ pentoxifylline ต่างได้รับการแนะนำสำหรับรักษาตับอักเสบจากสุราที่มีอาการรุนแรงแต่ก็ยังคงมีข้อกังขาถึงประโยชน์จากการรักษาดังกล่าว

การศึกษานี้ได้ประเมินผลการรักษาด้วย prednisolone หรือ pentoxifylline โดยให้อัตราตาย 28 วันเป็นจุดยุติปฐมภูมิ และการเสียชีวิตหรือปลูกถ่ายตับที่ 90 วัน และ 1 ปีเป็นจุดยุติทุติยภูมิ การศึกษาได้สุ่มผู้ป่วยตับอักเสบจากสุราและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับpentoxifylline-matched placebo และ prednisolone-matched placebo กลุ่มที่ได้รับ prednisolone และ pentoxifylline-matched placebo กลุ่มที่ได้รับ pentoxifylline และ prednisolone-matched placebo หรือกลุ่มที่ได้ทั้ง prednisolone และ pentoxifylline

มีผู้ป่วยเข้าร่วมการสุ่ม 1,103 ราย และมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์จุดยุติปฐมภูมิ 1,053 ราย อัตราตาย 28 วัน เท่ากับ 17% (45 รายจาก 269 ราย) ในกลุ่ม placebo-placebo, 14% (38 รายจาก 266 ราย) ในกลุ่ม prednisolone-placebo, 19% (50 รายจาก 258 ราย) ในกลุ่ม pentoxifylline-placebo และ 13% (35 รายจาก 260 ราย) ในกลุ่ม prednisolone-pentoxifylline ค่า odds ratio สำหรับอัตราตาย 28 วัน เท่ากับ 1.07 (95% confidence interval [CI] 0.77-1.49; p = 0.69) จาก pentoxifylline และ 0.72 (95% CI 0.52-1.01; p = 0.06) จาก prednisolone โดยไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญที่ 90 วัน และ 1 ปี ภาวะติดเชื้อที่ร้ายแรงพบใน 13% ของผู้ป่วยที่ได้รับ prednisolone เทียบกับ 7% ที่ไม่ได้รับ prednisolone (p = 0.002)

การรักษาด้วย pentoxifylline ไม่ได้เพิ่มการรอดชีวิตในผู้ป่วยตับอักเสบจากสุรา ขณะที่การรักษาด้วย prednisolone สัมพันธ์กับการลดลงของอัตราตาย 28 วัน ซึ่งไม่ถึงจุดที่มีนัยสำคัญและไม่ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นที่ 90 วัน หรือ 1 ปี