ความเสี่ยงเลือดออกทางเดินอาหารจาก Dabigatran, Rivaroxaban และ Warfarin

ความเสี่ยงเลือดออกทางเดินอาหารจาก Dabigatran, Rivaroxaban และ Warfarin

BMJ 2015;350:h1857.

บทความเรื่อง Comparative Risk of Gastrointestinal Bleeding with Dabigatran, Rivaroxaban, and Warfarin: Population Based Cohort Study รายงานผลจากการศึกษาความเสี่ยงเลือดออกในทางเดินอาหารจากการใช้ dabigatran และ rivaroxaban เทียบกับ warfarin จากฐานข้อมูล Optum Labs Data Warehouse ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับ dabigatran, rivaroxaban และ warfarin ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ถึง วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2013

ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ อัตราอุบัติการณ์ (events/100 patient years) และใช้ตัวแบบ Cox proportional hazards models จับคู่คะแนนความโน้มเอียงสำหรับประมาณอัตราของเลือดออกในทางเดินอาหารทั้งหมด เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน และเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง สำหรับยาต้านลิ่มเลือดตัวใหม่เทียบกับ warfarin ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation และไม่มี atrial fibrillation และประเมินความต่างของผลการรักษาตามอายุด้วยตัวแบบ marginal effects model

อุบัติการณ์ของเลือดออกในทางเดินอาหารจาก dabigatran เท่ากับ 2.29 (95% confidence interval 1.88-2.79) ต่อ 100 patient years และอุบัติการณ์จาก warfarin เท่ากับ2.87 (2.41-3.41) ต่อ 100 patient years ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation ในผู้ป่วยที่ไม่มี atrial fibrillation พบว่า อุบัติการณ์ของเลือดออกในทางเดินอาหารเท่ากับ 4.10 (2.47-6.80) ต่อ 100 patient years จากdabigatran และ 3.71 (2.16-6.40) ต่อ 100 patient years จาก warfarin สำหรับการรักษาด้วย rivaroxaban พบอุบัติการณ์ของเลือดออกในทางเดินอาหาร 2.84 เหตุการณ์ (2.30-3.52) ต่อ 100 patient years ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation (warfarin 3.06 [2.49-3.77]/100 patient years) และ 1.66 (1.23-2.24) ต่อ 100 patient years ในผู้ป่วยที่ไม่มี atrial fibrillation (warfarin 1.57 [1.25-1.99]/100 patient years) จากตัวแบบจับคู่ความโน้มเอียงพบว่า ความเสี่ยงเลือดออกในทางเดินอาหารจากยาต้านลิ่มเลือดตัวใหม่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงจาก warfarin ในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation (dabigatran vs warfarin, hazard ratio 0.79 [0.61-1.03); rivaroxaban vs warfarin, 0.93 [0.69-1.25]) และผู้ป่วยที่ไม่มี atrial fibrillation (dabigatran vs warfarin, hazard ratio 1.14 [0.54-2.39]; rivaroxaban vs warfarin, 0.89 [0.60-1.32]) ความเสี่ยงเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นหลังอายุ 65 ปี ซึ่งหลังจากอายุ 76 ปีพบว่าความเสี่ยงในผู้ป่วย atrial fibrillation ที่ได้รับ dabigatran สูงกว่าความเสี่ยงจาก warfarin (hazard ratio 2.49 [1.61-3.83]) เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไม่มี atrial fibrillation และไม่มี atrial fibrillation ซึ่งได้รับ rivaroxaban (2.91 [1.65-4.81] และ 4.58 [2.40-8.72])

ความเสี่ยงเลือดออกในทางเดินอาหารจากยาต้านลิ่มเลือดตัวใหม่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงจาก warfarin และควรระมัดระวังเมื่อจ่ายยาต้านลิ่มเลือดตัวใหม่ในผู้ป่วยอายุมาก โดยเฉพาะผู้ที่อายุเกิน 75 ปี