การใช้ยาต้านซึมเศร้าช่วงตั้งครรภ์ระยะท้าย และ Persistent Pulmonary Hypertension ในทารก

การใช้ยาต้านซึมเศร้าช่วงตั้งครรภ์ระยะท้าย และ Persistent Pulmonary Hypertension ในทารก

JAMA. 2015;313(21):2142-2151.

บทความเรื่อง Antidepressant Use Late in Pregnancy and Risk of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn รายงานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) ระหว่างการตั้งครรภ์และความเสี่ยงต่อ persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) เป็นที่ถกเถียงกันนับตั้งแต่สำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนเมื่อปี ค.ศ. 2006

การศึกษานี้ได้ประเมินความเสี่ยงต่อ PPHN จากการใช้ยาต้านซึมเศร้าแต่ละกลุ่มในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์โดยใช้ข้อมูลจาก Medicaid Analytic eXtract ปี ค.ศ. 2000-2010 จาก 46 รัฐในสหรัฐอเมริการวมถึงกรุงวอชิงตัน และติดตามจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ 3,789,330 รายซึ่งเข้าร่วมใน Medicaid ในช่วงไม่เกิน 2 เดือนนับตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงอย่างน้อย 1 เดือนหลังคลอด โดยศึกษาในผู้หญิงที่ตรวจพบโรคซึมเศร้า และวิเคราะห์ logistic regression analysis ปรับคะแนนความโน้มเอียงในกลุ่มควบคุมสำหรับตัวแปรรบกวน

การศึกษาได้ประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ SSRI และ non-SSRI แบบยาเดี่ยวระหว่าง 90 วันก่อนคลอดเทียบกับไม่ได้ใช้ยา และติดตาม PPHN ระหว่าง 30 วันแรกหลังคลอด

ผู้หญิง 128,950 ราย (3.4%) ได้รับการจ่ายยาต้านซึมเศร้าอย่างน้อย 1 ชุดในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ โดย 102,179 ราย (2.7%) ได้รับ SSRI และ 26,771 ราย (0.7%) ได้รับ non-SSRI โดยรวมตรวจพบ PPHN ในทารก 7,630 รายซึ่งแม่ไม่ได้รับยาต้านซึมเศร้า (20.8; 95% CI 20.4-21.3 per 10,000 births) เทียบกับ 322 รายซึ่งแม่ได้รับ SSRIs (31.5; 95% CI 28.3-35.2 per 10,000 births) และ 78 รายซึ่งแม่ได้รับ non-SSRIs (29.1; 95% CI 23.3-36.4 per 10,000 births) และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาต้านซึมเศร้าและ PPHN อ่อนลงเมื่อเพิ่มการปรับตัวแปรรบกวน

ค่า odds ratios ที่ยังไม่ได้ปรับสำหรับ SSRI เท่ากับ 1.51 (95% CI 1.35-1.69) และเท่ากับ 1.10 (95% CI 0.94-1.29) หลังจำกัดเฉพาะผู้หญิงที่มีอาการซึมเศร้าและปรับสำหรับ high-dimensional propensity score ขณะที่ odds ratios สำหรับ non-SSRI เท่ากับ 40 (95% CI 1.12-1.75) และ 1.02 (95% CI 0.77-1.35) ตามลำดับ และเมื่อจำกัดผลลัพธ์เฉพาะ primary PPHN พบว่า odds ratio ที่ปรับแล้วสำหรับ SSRIs เท่ากับ 1.28 (95% CI 1.01-1.64) และสำหรับ non-SSRIs เท่ากับ 1.14 (95% CI 0.74-1.74)

ข้อมูลจากการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์นี้อาจสอดคล้องกับข้อมูลความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อ PPHN จากการใช้ SSRIs ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่รายงานในการศึกษาก่อนหน้านี้