ตรวจมะเร็งที่ซ่อนอยู่ใน Unprovoked VTE

ตรวจมะเร็งที่ซ่อนอยู่ใน Unprovoked VTE

N Engl J Med. June 22, 2015.

บทความเรื่อง Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism รายงานว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำอาจเป็นสัญญาณแรกสุดของโรคมะเร็ง และปัจจุบันยังคงมีความแตกต่างด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำโดยไม่พบปัจจัยกระตุ้น ซึ่งการศึกษานี้ได้ประเมินประสิทธิภาพของแนวทางการตรวจคัดกรองซึ่งรวมการตรวจซีทีท้องและเชิงกรานในผู้ป่วยซึ่งเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำโดยไม่พบปัจจัยกระตุ้นเป็นครั้งแรก

การศึกษามีขึ้นในประเทศแคนาดาโดยสุ่มให้ผู้ป่วยตรวจคัดกรองมะเร็งที่ซ่อนอยู่ (ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด และตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก) หรือตรวจคัดกรองมะเร็งร่วมกับตรวจซีที ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การตรวจพบมะเร็งซึ่งไม่พบจากการตรวจคัดกรอง และการตรวจพบภายในระยะ 1 ปีของการติดตาม

จากผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่ม 854 ราย พบว่า 33 ราย (3.9%) ตรวจพบมะเร็งระหว่างการสุ่มและการติดตาม โดยพบ 14 รายจาก 431 ราย (3.2%) ในกลุ่มตรวจคัดกรองมะเร็ง และ 19 รายจาก 423 ราย (4.5%) ในกลุ่มตรวจคัดกรองมะเร็งร่วมกับตรวจซีที (p = 0.28) จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์หลักพบมะเร็ง 4 ราย (29%) ซึ่งตรวจไม่พบจากการตรวจคัดกรองมะเร็ง และ 5 ราย (26%) ซึ่งไม่พบจากการตรวจคัดกรองร่วมกับตรวจซีที (p = 1.0) จากการศึกษาไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างทั้ง 2 กลุ่มในด้านค่าเฉลี่ยเวลาจนถึงตรวจพบมะเร็ง (4.2 เดือนในกลุ่มตรวจคัดกรองมะเร็ง และ 4.0 เดือนในกลุ่มตรวจคัดกรองร่วมกับตรวจซีที, p = 0.88) หรืออัตราตายจากโรคมะเร็ง (1.4% และ0.9%, p = 0.75)

ความชุกของมะเร็งที่ซ่อนอยู่มีระดับต่ำในผู้ป่วยที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำโดยไม่พบปัจจัยกระตุ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งการตรวจซีทีท้องและเชิงกรานไม่มีประโยชน์ที่มีนัยสำคัญทางคลินิก