เสริม Ezetimibe ร่วมกับ Statin หลังภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เสริม Ezetimibe ร่วมกับ Statin หลังภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

N Engl J Med 2015;372:2387-2397.

บทความเรื่อง Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes รายงานว่า การรักษาด้วย statin ลดคอเลสเตอรอล low-density lipoprotein (LDL) และความเสี่ยงเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อมูลว่าการเสริม ezetimibe ซึ่งลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่ลำไส้เล็กสามารถลดเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากขึ้นหรือไม่

การศึกษามีขึ้นในผู้ป่วย 18,144 คนซึ่งเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายใน 10 วัน และมีระดับ LDL ระหว่าง 50-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (1.3-2.6 มิลลิโมลต่อลิตร) กรณีได้รับยาลดไขมัน และ 50-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (1.3-3.2 มิลลิโมลต่อลิตร) กรณีไม่ได้รับยาลดไขมัน โดยเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย simvastatin (40 มิลลิกรัม) และ ezetimibe (10 มิลลิกรัม) (simvastatin-ezetimibe) และการรักษาด้วย simvastatin (40 มิลลิกรัม) ร่วมกับยาหลอก (simvastatin monotherapy) จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ ผลรวมของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต, unstable angina, การขยายหลอดเลือดหัวใจ (≥ 30 วันหลังการสุ่ม) หรือสโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต มัธยฐานการติดตามเท่ากับ 6 ปี

มัธยฐานค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลาของระดับ LDL ระหว่างการศึกษาเท่ากับ 53.7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (1.4 มิลลิโมลต่อลิตร) ในกลุ่ม simvastatin-ezetimibe เทียบกับ 69.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (1.8 มิลลิโมลต่อลิตร) ในกลุ่ม simvastatin monotherapy (p < 0.001) อัตราการเกิดโรคตามวิธี Kaplan-Meier สำหรับจุดยุติปฐมภูมิที่ 7 ปีเท่ากับ 32.7% ในกลุ่ม simvastatin-ezetimibe เทียบกับ 34.7% ในกลุ่ม simvastatin monotherapy (absolute risk difference 2.0 percentage points; hazard ratio 0.936; 95% confidence interval 0.89-0.99; p = 0.016) โดยอัตราของผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ของกล้ามเนื้อ ถุงน้ำดี และตับ และอัตราของมะเร็งไม่ต่างกันระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม

การเสริม ezetimibe ร่วมกับการรักษาด้วย statin สามารถลดคอเลสเตอรอล LDL ได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้ผลลัพธ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น โดยยังพบประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดคอเลสเตอรอล LDL ให้ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้