ความเสี่ยงเลือกออกในกะโหลกศีรษะในผู้ใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs

ความเสี่ยงเลือดออกในกะโหลกศีรษะในผู้ใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs

BMJ 2015;351:h3517.

บทความเรื่อง Risk of Intracranial Haemorrhage in Antidepressant Users with Concurrent Use of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Nationwide Propensity Score Matched Study ได้ศึกษาความเสี่ยงเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคซึมเศร้าและยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านซึมเศร้าแต่ไม่ได้รับ NSAIDs

ข้อมูลในการศึกษาได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพทั่วประเทศของเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านซึมเศร้าเป็นครั้งแรก (index date) โดยไม่มีประวัติได้รับจ่ายยาต้านซึมเศร้าในปีก่อนหน้า และคัดผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคหลอดเลือดสมองภายในหนึ่งปีก่อน index date ออกจากการศึกษา

ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ระยะเวลาจนถึงเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเนื่องจากเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะภายใน 30 วันหลังได้รับยา โดยเปรียบเทียบความเสี่ยงเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs และได้รับยาต้านซึมเศร้าอย่างเดียวด้วยตัวแบบ matched Cox regression models หลังจับคู่คะแนนความโน้มเอียงด้วยอัตราส่วน 1:1

มีผู้ป่วยที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ 4,145,226 รายหลังการประมาณและจับคู่คะแนนความโน้มเอียงในอัตราส่วน 1:1 ความเสี่ยงระยะ 30 วันต่อเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะระหว่างช่วงการศึกษาทั้งหมดสูงกว่าสำหรับการใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs เทียบกับการใช้ยาต้านซึมเศร้าโดยไม่ได้ใช้ NSAIDs (hazard ratio 1.6, 95% CI 1.32-1.85) และไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติด้านความเสี่ยงต่อเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะจากยาต้านซึมเศร้าแต่ละกลุ่ม

การใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมกับ NSAIDs สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะภายใน 30 นับจากใช้ยาร่วมกัน