ปัจจัยเสี่ยงการตายคลอดเกิดซ้ำ

ปัจจัยเสี่ยงการตายคลอดเกิดซ้ำ

BMJ 2015;350:h3080.

บทความเรื่อง Risk of Recurrent Stillbirth: Systematic Review and Meta-Analysis รายงานข้อมูลการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis จากการศึกษา cohort และ case-control studies เพื่อประเมินความเสี่ยงของการตายคลอดเกิดซ้ำ

ข้อมูลในการศึกษาได้จากฐานข้อมูล Embase, Medline, Cochrane Library, PubMed, CINAHL และ Scopus รวมถึงสืบค้นจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและรายการอ้างอิงของงานวิจัยที่นำมาศึกษา และติดต่อกับผู้นิพนธ์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม งานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์มีรูปแบบเป็น cohort และ case-control studies ซึ่งศึกษาในประเทศพัฒนาแล้ว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตายคลอดในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนและความเสี่ยงการตายคลอดในครรภ์ที่ 2 การตายคลอดประเมินจากการตายของทารกในครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ หรือน้ำหนักแรกเกิดอย่างน้อย 400 กรัม ผลลัพธ์งานวิจัยที่นำมาศึกษาได้รวมด้วย random effects meta-analyses และวิเคราะห์ subgroup analysis ในการศึกษาซึ่งศึกษาการตายคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ

มีการศึกษาแบบ cohort studies 13 การศึกษา และ case-control studies 3 การศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกและนำมาวิเคราะห์ใน meta-analysis ข้อมูลในการศึกษาครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 30 สัปดาห์ จำนวน 3,412,079 ราย ในจำนวนนี้ 3,387,538 ราย (99.3%) เคยคลอดทารกมีชีวิต และ 24,541 ราย (0.7%) เคยคลอดทารกตายคลอด โดยรวมพบการตายคลอด 14,283 รายจากการตั้งครรภ์ที่ 2 แบ่งเป็น 606/24,541 ราย (2.5%) ในผู้หญิงที่มีประวัติตายคลอด และ 13,677/3,387,538 ราย (0.4%) ในผู้หญิงที่ไม่มีประวัติ (pooled odds ratio 4.83, 95% CI 3.77-6.18) มีการศึกษาที่ประเมินความเสี่ยงการตายคลอดในการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 รวม 12 การศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีประวัติคลอดทารกมีชีวิตจากการตั้งครรภ์ครั้งแรกพบว่า ผู้ที่มีประวัติตายคลอดมีแนวโน้มสูงกว่าราว 5 เท่าต่อการตายคลอดในครรภ์ที่ 2 (odds ratio 4.77, 95% CI 3.70-6.15) โดย pooled odds ratio จากมาตรวัดผลลัพธ์ที่ปรับแล้วจาก primary studies เท่ากับ 3.38 (95% CI 2.61-4.38) อีกด้านหนึ่งมีการศึกษาความเสี่ยงการเกิดซ้ำของการตายคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุรวม 4 การศึกษา แต่ไม่สามารถรวมผลลัพธ์จากการศึกษาได้เนื่องจากความต่างด้านระเบียบวิธีวิจัย

ความเสี่ยงการตายคลอดในครรภ์ต่อมาสูงขึ้นในผู้หญิงที่มีประวัติการตายคลอดในครรภ์แรก และความเสี่ยงที่สูงขึ้นนี้ยังคงที่ภายหลังการวิเคราะห์ และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดซ้ำของการตายคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ