ผลกระทบเบาหวานในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

ผลกระทบเบาหวานในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

Circulation. Published online before print July 7, 2015.

บทความเรื่อง Impact of Diabetes on Hospitalization for Heart Failure, Cardiovascular Events, and Death: Outcomes at 4 Years from the REACH Registry รายงานว่า แม้ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นที่ทราบกันดีแล้ว แต่ก็ยังคงมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับผลลัพธ์ระยะยาวจากการศึกษาในผู้ป่วยคละเชื้อชาติ การศึกษานี้จึงได้ติดตามผลลัพธ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ 4 ปี และระบุตัวพยากรณ์ของเหตุการณ์ดังกล่าวในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ทะเบียน REACH เป็นทะเบียนระหว่างประเทศซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยความเสี่ยงสูงต่อลิ่มเลือดอุดตันหรือมีลิ่มเลือดอุดตัน อัตราอุบัติการณ์ที่ 4 ปีในผู้ป่วยเบาหวานประเมินด้วยวิธี corrected group prognosis method จากผู้ป่วย 45,224 รายในทะเบียน REACH ซึ่งได้ติดตามที่ 4 ปีพบว่า 43.6% (n = 19,699) มีโรคเบาหวานที่พื้นฐาน อัตราเสี่ยงโดยรวมต่อการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต หรือสโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิตสูงกว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน (16.5% vs 13.1%, HRadj 1.27, 95% CI 1.19-1.35) นอกจากนี้ยังพบอัตราที่สูงขึ้นทั้งการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (8.9% vs 6.0%, HRadj 1.38, 95% CI 1.26-1.52) และการตายรวม (14.3% vs 9.9%, HRadj 1.40, 95% CI 1.30-1.51) และโรคเบาหวานสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 33% ต่อการเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลว (9.4% vs 5.9%, ORadj 1.33, 95% CI 1.18-1.50) และในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานพบว่า หัวใจล้มเหลวที่พื้นฐานสัมพันธ์โดยอิสระกับการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (HRadj 2.45, 95% CI 2.17-2.77; p < 0.001) และการเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลว (ORadj 4.72, 95% CI 4.22-5.29; p < 0.001)

โรคเบาหวานทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการตาย การขาดเลือด และหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและหัวใจล้มเหลวมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งชี้ให้เห็นความจำเป็นของการรักษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยความเสี่ยงสูงดังกล่าว