พฤติกรรมดื่มเหล้าและความเสี่ยงมะเร็ง

พฤติกรรมดื่มเหล้าและความเสี่ยงมะเร็ง

BMJ 2015;351:h4238.

บทความเรื่อง Light to Moderate Intake of Alcohol, Drinking Patterns, and Risk of Cancer: Results from Two Prospective US Cohort Studies รายงานผลลัพธ์จากการศึกษาความเสี่ยงมะเร็งทั้งหมดตามระดับการดื่ม โดยเน้นในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเล็กน้อยหรือดื่มปานกลาง และประเมินอิทธิพลของรูปแบบการดื่มเหล้าต่อความเสี่ยงมะเร็งโดยรวม

การศึกษาประเมินในผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยผู้หญิง 88,084 ราย และผู้ชาย 47,881 ราย ในการศึกษา Nurses’ Health Study (นับจากปี ค.ศ. 1980) และ Health Professionals Follow-up Study (นับจากปี ค.ศ. 1986) และติดตามถึงปี ค.ศ. 2010 โดยผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของมะเร็ง

มีรายงานการเกิดมะเร็ง 19,269 ราย และ 7,571 ราย (ไม่รวม non-advanced prostate cancers) ในผู้หญิงและผู้ชายตลอด 3,144,853 person years เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าเลยพบว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเล็กน้อยถึงปานกลางมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ต่อมะเร็งทั้งหมดเท่ากับ 1.02 (95% CI 0.98-1.06) และ 1.04 (1.00-1.09; Ptrend = 0.12) สำหรับการดื่มเหล้า 0.1-4.9 และ 5-14.9 g/day ในผู้หญิง และเท่ากับ 1.03 (0.96-1.11), 1.05 (0.97-1.12) และ 1.06 (0.98-1.15; Ptrend = 0.31) สำหรับการดื่มเหล้า 0.1-4.9, 5-14.9 และ 15-29.9 g/day ในผู้ชาย ความสัมพันธ์สำหรับการดื่มเหล้าเล็กน้อยถึงปานกลางและมะเร็งทั้งหมดใกล้เคียงกันสำหรับผู้ที่เคยสูบบุหรี่หรือไม่เคยสูบบุหรี่ ขณะที่การดื่มเหล้าสูงกว่าระดับปานกลาง (โดยเฉพาะ ≥ 30 g/day) สัมพันธ์อย่างชัดเจนกับความเสี่ยงมะเร็งทั้งหมดในผู้ที่เคยสูบบุหรี่เทียบกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ จากการประเมินความเสี่ยงมะเร็งจากการดื่มเหล้าในผู้ชายพบว่า ความเสี่ยงไม่ได้สูงขึ้นอย่างชัดเจนในผู้ที่ดื่มเหล้าเล็กน้อยและดื่มปานกลางซึ่งไม่เคยสูบบุหรี่ (Ptrend = 0.18) อย่างไรก็ดี ในผู้หญิงพบว่า การดื่มเหล้าแม้เพียง 5-14.9 g/day ก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อมะเร็งจากการดื่มเหล้า (relative risk 1.13 [95% CI 1.06-1.20]) โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ทั้งนี้การดื่มเหล้าเป็นประจำและดื่มในปริมาณมากไม่มีความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับความเสี่ยงมะเร็งทั้งหมดหลังปรับสำหรับการดื่มเหล้าทั้งหมด

การดื่มเหล้าเล็กน้อยถึงปานกลางสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเล็กน้อยต่อมะเร็งโดยรวม สำหรับผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่พบว่า ความเสี่ยงมะเร็งจากการดื่มเหล้าไม่ได้สูงขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับการดื่มเหล้าเล็กน้อยถึงปานกลาง (ไม่เกินวันละ 2 แก้ว) อย่างไรก็ดี สำหรับผู้หญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่พบว่า ความเสี่ยงมะเร็งจากการดื่มเหล้า (ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งเต้านม) สูงขึ้นแม้ดื่มไม่เกินวันละ 1 แก้ว