Sulodexide ระยะยาวในผู้ป่วยโรคไต

Sulodexide ระยะยาวในผู้ป่วยโรคไต

Rom J Intern Med. 2015 Apr-Jun; 53(2):161-9.

บทความเรื่อง Efficacy of Long-term Low-dose Sulodexide in Diabetic and Non-Diabetic Nephropathies ชี้ว่า ยา sulodexide มีข้อมูลว่ามีคุณสมบัติลดโปรตีนในปัสสาวะและปกป้องเซลล์ไต จึงมีการศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวของ sulodexide ขนาดต่ำต่อ proteinuria และการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งเกิดจาก diabetic nephropathy (DN), hypertensive nephropathy (HN) และ primary glomerulonephritis (GN)

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 100 ราย ได้รับ sulodexide ขนาด 50 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยประเมินประสิทธิผลของการรักษาจากการลด proteinuria เทียบกับค่าเริ่มต้น การตอบสนองต่อการรักษาประเมินจากการลดลงของ proteinuria ต่ำกว่า 0.3 กรัม/วัน และประเมินการทำงานของไตจากความต่างของ eGFR จากเริ่มต้น

ผู้ป่วยทั้งหมดมีการลดลงของ proteinuria โดยลดลงเฉลี่ย 0.85 + 1.34 กรัม/วัน (p < 0.0001) ผู้ป่วย HN มีค่าเฉลี่ยร้อยละการลดลงของ proteinuria มากที่สุด (73 + 29%) และระยะเวลาที่ตอบสนองต่อการรักษาสั้นที่สุด (6.6 + 2.4 เดือน) เทียบกับผู้ป่วย DN (57 + 29%, 8 + 2.9 เดือน) และ GN (63 + 24%, 10.7 + 1.2 เดือน) การทำงานของไตประเมินจากค่าเฉลี่ย eGFR คงที่หรือดีขึ้นระหว่างการรักษา โดยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่ม HN (3.41 + 6.38 ml/min/1.73 m2, p = 0.043) และจากการวิเคราะห์ multivariate regression analysis พบว่า การตอบสนองต่อการรักษาสัมพันธ์กับเพศ, ค่า eGFR เริ่มต้น, proteinuria เริ่มต้น และสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง  และการได้รับ ACEIs และ/หรือ ARBs ไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาด้วย sulodexide 

การรักษาด้วย sulodexide ขนาดต่ำในระยะยาวมีประสิทธิภาพลดโปรตีนในปัสสาวะและปกป้องเซลล์ไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจาก DN, GN และ HN โดยไม่เป็นผลจากการรักษาด้วย ACEIs และ/หรือ ARBs โดยพบการตอบสนองที่ดีกว่าในผู้ป่วยที่ไตเสื่อมน้อยกว่า