Lixisenatide ในเบาหวานชนิดที่ 2 และหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

Lixisenatide ในเบาหวานชนิดที่ 2 และหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

N Engl J Med 2015;373:2247-2257.

บทความเรื่อง Lixisenatide in Patients with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome รายงานว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีตัวเลขอัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายที่สูงกว่ากลุ่มประชากรอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย การศึกษานี้ได้ประเมินผลของ lixisenatide ซึ่งเป็น glucagon-like peptide 1-receptor agonist ต่อผลลัพธ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเพิ่งเกิดเหตุการณ์ของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

การศึกษาได้สุ่มให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจาก unstable angina ในช่วง 180 วันก่อนหน้าได้รับการรักษาด้วย lixisenatide หรือยาหลอกร่วมกับการรักษามาตรฐานตามวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความไม่ด้อยกว่าหรือเหนือกว่าของ lixisenatide เทียบกับยาหลอก โดยประเมินจาก upper boundary ของ 95% confidence interval (CI) สำหรับ hazard ratio ที่ต่ำกว่า 1.3 และ 1.0 ตามลำดับ สำหรับจุดยุติปฐมภูมิของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย สโตรค หรือการรับไว้รักษายังโรงพยาบาลเนื่องจาก unstable angina

มัธยฐานการติดตามในผู้ป่วย 6,068 รายที่ได้รับการสุ่มเท่ากับ 25 เดือน เหตุการณ์จุดยุติปฐมภูมิเกิดขึ้นในผู้ป่วย 406 ราย (13.4%) ในกลุ่มที่ได้รับ lixisenatide และใน 399 ราย (13.2%) ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (hazard ratio 1.02; 95% CI 0.89-1.17) ซึ่งชี้ให้เห็นความไม่ด้อยกว่าของ lixisenatide เทียบกับยาหลอก (p < 0.001) แต่ไม่ได้ชี้ว่า lixisenatide มีความเหนือกว่า (p = 0.81) จากข้อมูลไม่พบความต่างที่มีนัยสำคัญด้านอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลว (hazard ratio ในกลุ่ม lixisenatide group เท่ากับ 0.96; 95% CI 0.75-1.23) หรืออัตราการเสียชีวิต (hazard ratio 0.94; 95% CI 0.78-1.13) นอกจากนี้พบว่า lixisenatide ไม่สัมพันธ์กับอัตราที่สูงขึ้นต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดที่รุนแรง ตับอ่อนอักเสบ เนื้องอกตับอ่อน หรืออาการแพ้เมื่อเทียบกับยาหลอก

การเสริม lixisenatide ร่วมกับการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเพิ่งเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่มีผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงนอกจากนี้