สุขภาพจิตในผู้ป่วยผ่าตัดลดความดัน

สุขภาพจิตในผู้ป่วยผ่าตัดลดความอ้วน

JAMA. 2016;315(2):150-163.

            บทความเรื่อง Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery: A Meta-analysis รายงานว่า การผ่าตัดลดความอ้วนสัมพันธ์กับการลดน้ำหนักได้อย่างคงที่และสุขภาพดีขึ้นในผู้ที่อ้วนมาก แม้ปัญหาทางจิตอาจพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ขอรับการผ่าตัดลดความอ้วน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของปัญหาทางจิตดังกล่าว และยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าปัญหาทางจิตสัมพันธ์กับผลลัพธ์หลังการผ่าตัดหรือไม่

            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุกของปัญหาทางจิตในผู้ป่วยที่ขอรับการผ่าตัดลดความอ้วนและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลดความอ้วน เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางจิตก่อนการผ่าตัดและผลลัพธ์ด้านสุขภาพหลังการผ่าตัดลดความอ้วน และเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการผ่าตัดและการดำเนินโรคทางคลินิกของปัญหาทางจิต

            การศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 1988 ถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 จากฐานข้อมูล PubMed, MEDLINE on OVID และ PsycINFO คุณภาพของการศึกษาที่รวบรวมประเมินจากเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่ออคติ และประเมินคุณภาพของหลักฐานตามเกณฑ์ GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) 

            มีการศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การศึกษารวม 68 ฉบับ โดยมีการศึกษา 59 ฉบับรายงานความชุกของปัญหาทางจิตก่อนการผ่าตัด (ผู้ป่วย 65,363 ราย) และการศึกษาอีก 27 ฉบับได้รายงานความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางจิตก่อนการผ่าตัดและผลลัพธ์หลังการผ่าตัด (50,182 ราย) ในผู้ป่วยขอรับการผ่าตัดลดความอ้วนและผู้ป่วยผ่าตัดลดความอ้วนพบว่า ภาวะซึมเศร้าและรับประทานไม่หยุดเป็นปัญหาทางจิตที่พบบ่อยที่สุด จากการประมาณค่าความชุก (19% [95% CI 14%-25%] และ 17% [95% CI 13%-21%] ตามลำดับ) จากการศึกษาพบหลักฐานที่ไม่สอดคล้องกันด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางจิตก่อนการผ่าตัดและผลลัพธ์ด้านการลดน้ำหนักหลังการผ่าตัด และแม้ไม่พบว่าภาวะซึมเศร้าหรือรับประทานไม่หยุดสัมพันธ์กับผลต่างด้านน้ำหนักตัว แต่พบว่าการผ่าตัดลดความอ้วนสัมพันธ์กับการลดลงหลังการผ่าตัดในด้านความชุกของภาวะซึมเศร้า (การศึกษา 7 ฉบับ ลดลง 8%-74%) และความรุนแรงของอาการซึมเศร้า (การศึกษา 6 ฉบับ ลดลง 40%-70%)

            ปัญหาทางจิตโดยเฉพาะซึมเศร้าและรับประทานไม่หยุดสามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยผ่าตัดลดความอ้วน โดยพบหลักฐานที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางจิตก่อนการผ่าตัด และผลลัพธ์ด้านการลดน้ำหนักหลังการผ่าตัด และพบหลักฐานคุณภาพปานกลางที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการผ่าตัดลดความอ้วนและอัตราที่ต่ำลงของภาวะซึมเศร้าหลังการผ่าตัด