เนื้อเยื่อปอดอักเสบและการตายทุกสาเหตุ

เนื้อเยื่อปอดอักเสบและการตายทุกสาเหตุ

JAMA. 2016;315(7):672-681.

            บทความเรื่อง Association between Interstitial Lung Abnormalities and All-Cause Mortality รายงานว่า ภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต่ำลงของการทดสอบเดิน 6 นาที    การดูดซึมคาร์บอนมอนอกไซด์ของปอด และความจุปอดทั้งหมด อย่างไรก็ดี ยังคงไม่มีข้อมูลบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบและการตายทุกสาเหตุ

            การศึกษามีเป้าหมายเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอดและการตายทุกสาเหตุ โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้าจากอาสาสมัคร 2,633 รายในการศึกษา (Framingham Heart Study โดยประเมินจากผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [ซีที] ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2008-มีนาคม ค.ศ. 2011), 5,320 รายจากการศึกษา AGES-Reykjavik Study (Age Gene/Environment Susceptibility โดยรวบรวมระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2002-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006), 2,068 รายจากการศึกษา COPDGene Study (Chronic Obstructive Pulmonary Disease รวบรวมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007-เมษายน ค.ศ. 2010) และ 1,670 รายจากการศึกษา ECLIPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints รวบรวมระหว่างเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005-ธันวาคม ค.ศ. 2006)

            การศึกษาได้ประเมินภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบจากผลตรวจซีที โดยมีผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การตายทุกสาเหตุระหว่างมัธยฐานการติดตาม 3-9 ปี พร้อมกันนี้ยังได้ประเมินสาเหตุการเสียชีวิตของอาสาสมัครในการศึกษา AGES-Reykjavik

            จากการศึกษาพบภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบในผู้ป่วย 177 ราย (7%) จาก 2,633 รายในการศึกษา FHS, 378 ราย (7%) จาก 5,320 รายในการศึกษา AGES-Reykjavik, 156 ราย (8%) จาก 2,068 รายในการศึกษา COPDGene และ 157 ราย  (9%) จาก 1,670 รายในการศึกษา ECLIPSE ระหว่างมัธยฐานการติดตาม 3-9 ปี มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า (รวมถึงอัตราสัมบูรณ์ที่สูงกว่าของการตายทุกสาเหตุ) ในอาสาสมัครที่มีเนื้อเยื่อปอดอักเสบเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่ไม่มีภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบดังต่อไปนี้ 7% เทียบกับ 1% ในการศึกษา FHS (ผลต่าง 6% [95% CI เท่ากับ 2%-10%]), 56% เทียบกับ 33% ในการศึกษา AGES-Reykjavik (ผลต่าง 23% [95% CI เท่ากับ 18%-28%]) และ 11% เทียบกับ 5% ในการศึกษา ECLIPSE (ผลต่าง 6% [95% CI เท่ากับ 1%-11%]) หลังปรับตัวแปรร่วมพบว่า ภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการตายของอาสาสมัครในการศึกษา FHS (อัตราส่วนความเสี่ยงอันตราย [HR] เท่ากับ 2.7 [95% CI เท่ากับ 1.1-6.5]; p = 0.03), AGES-Reykjavik (HR เท่ากับ 1.3 [95% CI เท่ากับ 1.2-1.4]; p < 0.001), COPDGene (HR เท่ากับ 1.8 [95% CI เท่ากับ 1.1-2.8]; p = 0.01) และ ECLIPSE (HR เท่ากับ 1.4 [95% CI เท่ากับ 1.1-2.0]; p = 0.02) และจากการศึกษา AGES-Reykjavik พบว่าอัตราตายที่สูงขึ้นอาจเป็นผลมาจากอัตราตายเนื่องจากโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะพังผืดปอดที่สูงกว่า

            ข้อมูลจากอาสาสมัครในการศึกษาทั้ง 4 โครงการชี้ว่า ภาวะเนื้อเยื่อปอดอักเสบสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการตายทุกสาเหตุ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะบ่งชี้นัยทางคลินิกของความสัมพันธ์ดังกล่าว