การผ่าตัดทำการเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

N Engl J Med 2016;374:1511-1520.

            บทความเรื่อง Coronary-Artery Bypass Surgery in Patients with Ischemic Cardiomyopathy รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ของแผนการรักษา ซึ่งรวมการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) และการรักษาด้วยยาตามแนวปฏิบัติโดยเทียบกับการรักษาด้วยยาอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจล้มเหลว และมีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลงมาก

            ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007 มีผู้ป่วย 1,212 รายซึ่งมีการบีบตัวของหัวใจเท่ากับ 35% หรือต่ำกว่า และสามารถเข้ารับการผ่าตัด CABG ได้รับการสุ่มให้รักษาด้วยการผ่าตัด CABG ร่วมกับการรักษาด้วยยา (กลุ่ม CABG โดยมีจำนวน 610 ราย) หรือรักษาด้วยยาอย่างเดียว (กลุ่มรักษาด้วยยาโดยมีจำนวน 602 ราย) ผลลัพธ์หลักได้แก่ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ผลลัพธ์รองได้แก่ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มัธยฐานระยะการตรวจติดตามซึ่งรวมถึงการศึกษาตรวจติดตามเพิ่มเติมเท่ากับ 9.8 ปี

            เหตุการณ์ผลลัพธ์หลักเกิดขึ้นในผู้ป่วย 359 ราย (58.9%) ในกลุ่ม CABG และใน 398 ราย (66.1%) ในกลุ่มรักษาด้วยยา (hazard ratio จาก CABG เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาเท่ากับ 0.84 ค่า 95% confidence interval [CI] อยู่ระหว่าง 0.73-0.97, p = 0.02 จาก log-rank test) โดยรวมพบผู้ป่วย 247 ราย  (40.5%) ในกลุ่ม CABG และ 297 ราย (49.3%) ในกลุ่มรักษาด้วยยาเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (hazard ratio เท่ากับ 0.79 ค่า 95% CI อยู่ระหว่าง 0.66-0.93, p = 0.006 จาก log-rank test) การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นในผู้ป่วย 467 ราย (76.6%) ในกลุ่ม CABG และใน 524 ราย (87.0%) ในกลุ่มรักษาด้วยยา (hazard ratio เท่ากับ 0.72 ค่า 95% CI อยู่ระหว่าง 0.64-0.82, p < 0.001 จาก log-rank test)

            ข้อมูลจากการศึกษาในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชี้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลา 10 ปีในผู้ป่วยที่รักษาด้วยการผ่าตัด CABG ร่วมกับการรักษาด้วยยาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว