เข้าโบสถ์ประจำช่วยผู้หญิงอายุยืน

เข้าโบสถ์ประจำช่วยผู้หญิงอายุยืน

รอยเตอร์สเฮลธ์ – ผลการศึกษาใหม่พบการไปโบสถ์เป็นประจำอาจช่วยผู้หญิงวัยกลางคนอายุยืน

            นักวิจัยสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ข้อมูลจากการติดตามตลอดระยะเวลา 16 ปี ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำ และอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าในกลุ่มประชากรร่วม 75,000 คน ในการศึกษา Nurses’ Health study ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์ โดยพบว่ากลุ่มที่ไปโบสถ์เป็นประจำมีแนวโน้มการเสียชีวิตระหว่างระยะเวลาที่ศึกษาต่ำกว่าถึงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่เคยไปโบสถ์เลย

            จากการศึกษาพบด้วยว่า การไปโบสถ์เป็นประจำสัมพันธ์กับแนวโน้มที่ต่ำกว่าสำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง รวมถึงมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง อย่างไรก็ดี การไปโบสถ์เป็นประจำสัมพันธ์เฉพาะกับอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำลง แต่ไม่สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านม หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังไม่อาจสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการไปโบสถ์และอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือไม่

            ด้านผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า แม้การศึกษานี้ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่คณะผู้วิจัยก็ชี้ให้เห็นนัยสำคัญของการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่อสุขภาพ และจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประชากรชาย หรือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ได้อย่างถ่องแท้