อายุและเพศต่อประสิทธิผลและความทนต่อ β-blockers ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง

อายุและเพศต่อประสิทธิผลและความทนต่อยา β-blockers ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง

BMJ 2016;353:i1855.

บทความเรื่อง Effect of Age and Sex on Efficacy and Tolerability of β-blockers in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: Individual Patient Data Meta-Analysis รายงานข้อมูลจากการวิเคราะห์อภิมานเพื่อประเมินประสิทธิผลและความทนต่อยากลุ่ม β-blockers ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวทั้งหญิงและชายที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มเปรียบเทียบกับยาหลอกรวม 11 โครงการ ครอบคลุมผู้ป่วยอายุ 40-85 ปี ซึ่งมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ sinus rhythm ที่เริ่มต้น และมีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย < 0.45 จำนวน 13,833 ราย โดยมีมัธยฐานอายุเท่ากับ 64 ปี และ 24% เป็นผู้หญิง

ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ อัตราตายทุกสาเหตุ และผลลัพธ์รอง ได้แก่ การนอนโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลว โดยวิเคราะห์ตามหลัก intention to treat ด้วยตัวแบบ one stage Cox proportional hazards model ที่ปรับแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกพบว่า ยากลุ่ม β-blockers มีประสิทธิผลในการลดอัตราตายในทุกช่วงอายุ โดยมี hazard ratios เท่ากับ 0.66 (95% CI อยู่ระหว่าง 0.53-0.83) สำหรับกลุ่มอายุช่วงแรก   (มัธยฐานอายุ 50 ปี); 0.71 (0.58-0.87) สำหรับกลุ่มอายุช่วงที่ 2 (มัธยฐานอายุ 60 ปี); 0.65 (0.53-0.78) สำหรับกลุ่มอายุช่วงที่ 3 (มัธยฐานอายุ 68 ปี) และ 0.77 (0.64-0.92) สำหรับกลุ่มอายุช่วงที่ 4 (มัธยฐานอายุ 75 ปี) โดยไม่พบปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอายุอย่างต่อเนื่อง (p = 0.1) และ absolute reduction ในอัตราตายเท่ากับ 4.3% ตลอดมัธยฐานการตรวจติดตามระยะ 1.3 ปี (number needed to treat เท่ากับ 23) การนอนโรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจล้มเหลวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากยากลุ่ม β-blockers แม้ผลลัพธ์ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (p = 0.05 สำหรับปฏิกิริยา) จากการศึกษาไม่พบหลักฐานของปฏิกิริยาระหว่างผลการรักษาและเพศในทุกกลุ่มอายุ อนึ่ง อัตราการหยุดยาใกล้เคียงกันระหว่างทุกกลุ่มการรักษา อายุ หรือเพศ (14.4% ในกลุ่มที่ได้รับ β-blockers และ 15.6% ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก)

ข้อมูลจากการศึกษาเสนอแนะว่า ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีการบีบตัวของหัวใจลดลงและมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ sinus rhythm ควรได้รับยากลุ่ม β-blockers เพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต และการนอนโรงพยาบาลโดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือเพศ