ผลลัพธ์ของ SGLT2 inhibitors ต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิตและความปลอดภัยในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลลัพธ์ของ SGLT2 inhibitors ต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิต และความปลอดภัยในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4(5):411-419.

บทความเรื่อง Effects of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors on Cardiovascular Events, Death, and Major Safety Outcomes in Adults with Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis รายงานว่า การรักษาด้วยยากลุ่ม sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถลดระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และน้ำหนักตัว ขณะที่เพิ่มระดับคอเลสเตอรอล LDL และการติดเชื้อระบบสืบพันธ์ุ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผลลัพธ์การป้องกันเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด และความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ เช่น ภาวะ ketoacidosis และกระดูกหัก คณะผู้วิจัยจึงศึกษาผลของยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ทั้งโดยรวมและจากยาแต่ละตัวต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานนี้รวบรวมข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบด้วยวิธีการสุ่มแบบไปข้างหน้า ซึ่งประเมินผลของการรักษาด้วยยากลุ่ม SGLT2 เทียบกับกลุ่มควบคุมจากฐานข้อมูล MEDLINE, Embase, Cochrane Library และเว็บไซต์สำนักงานระเบียบกฎหมายของสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1950 ถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2015 ในกระบวนการวิเคราะห์ได้คัดข้อมูลออกจากการศึกษา ได้แก่ รายงานที่ซ้ำซ้อน การศึกษาวิจัยยา compound drugs  การศึกษาวิจัยที่มีระยะเวลา 7 วันหรือสั้นกว่า การศึกษาวิจัยซึ่งไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่ศึกษา และบทความรายงานเฉพาะข้อมูลรวมโดยไม่ได้ระบุข้อมูลจำเพาะการศึกษา ผลลัพธ์หลักได้แก่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง และผลลัพธ์รองได้แก่ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต สโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต การนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอาการเจ็บหน้าอกไม่คงที่ (unstable angina) หัวใจล้มเหลว และอัตราตายทุกสาเหตุ คณะผู้วิจัยประมาณความเสี่ยงสัมพัทธ์ด้วยการวิเคราะห์อภิมานคงที่ และประมาณความแตกต่างของผลลัพธ์ด้วย I2 statistic

            การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากรายงานขออนุมัติ 6 ฉบับ (อาสาสมัคร 37,525 ราย) และข้อมูลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ 57 โครงการ (33,385 ราย) ซึ่งรายงานข้อมูลของยา SGLT2 inhibitors รวม 7 ตัว ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ป้องกันความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง (ความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.84 [95% CI อยู่ระหว่าง 0.75-0.95] ค่า p = 0.006) การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (0.63 [0.51-0.77] ค่า p < 0.0001), หัวใจล้มเหลว (0.65 [0.50-0.85] ค่า p = 0.002) และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (0.71 [0.61-0.83] ค่า p < 0.0001) จากการศึกษาไม่พบผลลัพธ์ชัดเจนสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ถึงแก่ชีวิต (0.88 [0.72-1.07] ค่า p = 0.18) หรืออาการเจ็บหน้าอก (0.95 [0.73-1.23] ค่า p = 0.70) ขณะที่พบผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์สำหรับสโตรคที่ไม่ถึงแก่ชีวิต (1.30 [1.00-1.68] ค่า p = 0.049) และไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ายาแต่ละตัวมีผลต่างกันต่อผลลัพธ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือการเสียชีวิต (I2 ทั้งหมด < 43%) ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความปลอดภัยชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการติดเชื้อที่อวัยวะเพศ (รายงานขออนุมัติเท่ากับ 4.75 [4.00-5.63] รายงานการศึกษาวิจัยเท่ากับ 2.88 [2.48-3.34]) แต่ผลลัพธ์ความปลอดภัยบางด้านแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลรายงานขออนุมัติ หรือการศึกษาวิจัยที่รายงานในวารสารวิชาการ

ข้อมูลจากการศึกษานี้เสนอแนะว่ายากลุ่ม SGLT2 inhibitors มีประสิทธิผลในการป้องกันผลลัพธ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิต โดยข้อมูลประสิทธิผลเป็นผลจากข้อมูลยา empagliflozin (SGLT2 inhibitor ตัวเดียวที่มีผลลัพธ์จากการศึกษาความปลอดภัยด้านหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว) ขณะที่ผลลัพธ์จากยาอื่นในกลุ่มเดียวกันไม่ต่างกันอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งจำแนกได้ยากตามที่ยาแต่ละตัวมีผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่ต่างกัน และทำให้จำเป็นต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการศึกษานี้ก็ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการใช้ SGLT2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด