การชักนำการคลอดด้วย Misoprostol เทียบกับ Foley Catheter

การชักนำการคลอดด้วย Misoprostol เทียบกับ Foley Catheter

Lancet 2016;387(10028):1619-1628.

บทความเรื่อง Induction of Labour at Term with Oral Misoprostol versus A Foley Catheter (PROBAAT-II): A Multicentre Randomised Controlled Non-Inferiority Trial รายงานว่า การชักนำการคลอดมีอัตราราว 20-30% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ในผู้หญิงที่ปากมดลูกไม่พร้อมสำหรับชักนำการคลอดพบว่า การใช้ misoprostol แบบยารับประทาน และ Foley catheter ได้ประสิทธิผลเท่ากับ dinoprostone ในการชักนำการคลอดโดยมีผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่ดีกว่า ในการศึกษาวิจัยจึงได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใช้ misoprostol แบบยารับประทาน และ Foley catheter โดยตรง

การศึกษาเปรียบเทียบแบบเปิดเพื่อทดสอบความไม่ด้อยกว่ามีขึ้นในโรงพยาบาล 29 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์เดี่ยวครบกำหนดซึ่งทารกเอาศีรษะเป็นส่วนนำ ปากมดลูกไม่พร้อมสำหรับชักนำการคลอด ถุงน้ำคร่ำยังไม่แตก ไม่เคยผ่าตัดคลอด และได้รับการกำหนดให้ชักนำการคลอด ได้รับการสุ่มให้กระตุ้นความพร้อมของปากมดลูกด้วย misoprostol แบบยารับประทานขนาด 50 ไมโครกรัมทุก 4 ชั่วโมง หรือ Foley catheter ขนาด 30 มิลลิลิตรผ่านทางปากมดลูก ผลลัพธ์หลักประกอบด้วย asphyxia (pH ≤ 7.05 หรือคะแนน 5-min Apgar score < 7) หรือตกเลือดหลังคลอด (≥ 1,000 มิลลิลิตร) โดยมีขอบเขตความไม่ด้อยกว่าที่ 5%

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 มีผู้หญิงได้รับการสุ่มให้ชักนำการคลอดด้วย misoprostol แบบยารับประทานรวม 932 ราย และ Foley catheter รวม 927 ราย ผลลัพธ์หลักเกิดขึ้นในอาสาสมัคร 113 ราย (12.2%) จาก 924 รายในกลุ่มที่ได้รับ misoprostol เทียบกับ 106 ราย (11.5%) จาก 921 รายในกลุ่มที่ได้รับ Foley catheter (ความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่ปรับแล้วเท่ากับ 1.06 ค่า 90% CI อยู่ระหว่าง 0.86-1.31) การผ่าตัดคลอดพบในอาสาสมัคร 155 ราย (16.8%) เทียบกับ 185 ราย (20.1% ความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 0.84 ค่า 95% CI อยู่ระหว่าง 0.69-1.02 ค่า p = 0.067) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 27 เหตุการณ์มีรายงานในกลุ่มที่ได้รับ misoprostol เทียบกับ 25 รายในกลุ่มที่ได้รับ Foley catheter และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดที่เป็นผลโดยตรงจากหัตถการวิจัย

การชักนำการคลอดด้วย misoprostol แบบยารับประทาน และ Foley catheter มีประสิทธิผลและความปลอดภัยใกล้เคียงกันในผู้หญิงที่ปากมดลูกไม่พร้อมสำหรับชักนำการคลอดซึ่งตั้งครรภ์ครบกำหนด