การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยความเสี่ยงปานกลาง

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในผู้ป่วยความเสี่ยงปานกลาง

N Engl J Med 2016;374:1609-1620.

บทความเรื่อง Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients อ้างถึงผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ก่อนชี้ว่าอัตราการรอดชีพใกล้เคียงกันระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน (transcatheter aortic-valve replacement: TAVR) และการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ คณะผู้วิจัยจึงดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบหัตถการทั้ง 2 วิธีในผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลาง

คณะผู้วิจัยได้สุ่มให้ผู้ป่วยความเสี่ยงระดับปานกลาง 2,032 คน ซึ่งมีภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรงได้รับการรักษาด้วยวิธี TAVR หรือการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจยังศูนย์วิจัย 57 แห่ง จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือสโตรคที่ทำให้เกิดอัมพาตที่ระยะ 2 ปี การศึกษาวิจัยมีสมมุติฐานว่าการรักษาด้วย TAVR มีผลลัพธ์ไม่ด้อยกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ    การศึกษาวิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามผลลัพธ์ทางคลินิกและภาพถ่าย โดย 76.3% ของผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม transfemoral-access cohort และ 23.7% อยู่ในกลุ่ม transthoracic-access cohort

อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือสโตรคที่ทำให้อัมพาตใกล้เคียงกันระหว่างกลุ่ม TAVR และกลุ่มผ่าตัด (p = 0.001 สำหรับความไม่ด้อยกว่า) อัตราอุบัติการณ์ที่ 2 ปีจากการวิเคราะห์แบบ Kaplan-Meier เท่ากับ 19.3% ในกลุ่ม TAVR และ 21.1% ในกลุ่มผ่าตัด (hazard ratio ในกลุ่ม TAVR เท่ากับ 0.89 ค่า 95% confidence interval [CI] อยู่ระหว่าง 0.73-1.09; p  = 0.25)           ในผู้ป่วยกลุ่ม transfemoral-access cohort พบว่าการรักษาด้วยวิธี TAVR มีอัตราที่ต่ำกว่าของการเสียชีวิตหรือสโตรคที่ทำให้เกิดอัมพาตเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัด (hazard ratio เท่ากับ 0.79 ค่า 95% CI อยู่ระหว่าง 0.62-1.00; p = 0.05)  ขณะที่ในกลุ่ม transthoracic-access cohort พบว่าผลลัพธ์ใกล้เคียงกันระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนี้พบว่า TAVR สัมพันธ์กับพื้นที่ของลิ้นหัวใจเอออร์ติกที่ใหญ่กว่าการผ่าตัด รวมถึงอัตราที่ต่ำกว่าของไตวายเฉียบพลัน เลือดออกรุนแรง และการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ขณะที่การผ่าตัดสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดที่รุนแรง และ paravalvular aortic regurgitation ที่ต่ำกว่า

ข้อมูลจากการศึกษาในผู้ป่วยความเสี่ยงปานกลางชี้ว่า TAVR มีผลลัพธ์ด้านการเสียชีวิตหรือสโตรคที่ทำให้เป็นอัมพาตใกล้เคียงกับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ