มะเร็งต่อมลูกหมากโยงรอบเอว

มะเร็งต่อมลูกหมากโยงรอบเอว

ข้อมูลใหม่ชี้ รอบเอวหนาอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อมูลจากการศึกษาในชายชาวยุโรปราว 140,000 คน พบว่าขนาดรอบเอวที่หนาขึ้น 10 เซนติเมตร อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากร้ายแรงที่สูงขึ้นร้อยละ 13 โดยกลุ่มที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า 94 เซนติเมตร เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงที่สูงกว่าต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายที่มีดัชนีมวลกายสูงและมีรอบเอวหนาด้วยเช่นกัน

ด้านผู้วิจัยชี้ว่า ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างขนาดร่างกายและโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และตั้งข้อสงสัยว่าฮอร์โมนก่อมะเร็งในเซลล์ไขมันน่าจะเป็นต้นเหตุ และแม้การศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาผลของการลดน้ำหนักต่อความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยตรง แต่ก็เห็นสมควรที่ผู้ชายควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และหากทำได้ก็ควรลดไขมันรอบเอวไปด้วย