ใกล้ชิดพ่อลดปัญหาพฤติกรรมวัยเด็ก

ใกล้ชิดพ่อลดปัญหาพฤติกรรมวัยเด็ก

            พ่อที่ผูกพันกับลูกและมีความมั่นใจในฐานะพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญของการลดปัญหาพฤติกรรมในเด็ก

            ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดรายงานว่า ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกและการตระหนักถึงบทบาทของคนเป็นพ่อมีผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดต่อการลดปัญหาพฤติกรรมของเด็กในช่วงก่อนวัยรุ่น โดยไม่เกี่ยวว่าผู้เป็นพ่อได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกหรือทำงานบ้านมากน้อยเพียงใด  

            นักวิจัยเชื่อว่า พ่อที่ผูกพันกับลูกเปรียบเสมือนผู้ที่คอยดูแลและให้การสนับสนุนจากวงนอกต่างจากแม่ที่เข้าไปดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ซึ่งบทบาทของพ่อที่ส่งผลดีต่อสุขภาวะของแม่และวิธีการเลี้ยงลูกนี้เองที่อาจเป็นสาเหตุให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและส่งผลสืบเนื่องให้เด็กมีผลลัพธ์ทางพฤติกรรมที่ดี พร้อมกันนี้ชี้ด้วยว่า มีข้อมูลที่สนับสนุนบทบาทของพ่อในแง่การบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยด้านลบ เช่น ภาวะซึมเศร้าของแม่อันเป็นที่ทราบดีว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็ก